Ngày 29 tháng 11 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiến kế xây dựng Nghệ An phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn
 
Hiến kế xây dựng Nghệ An phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn (17/10/2020 05:25 PM)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX diễn ra vào ngày hôm nay (17/10), với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, đã có nhiều đại biểu nêu các kiến giải, đề xuất các giải pháp để nhiệm kỳ mới Nghệ An phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.

* Xây dựng thành phố Vinh thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư đề nghị có cơ chế đặc thù để tạo động lực cho thành phố phát triển

 Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư, để thực sự là đầu tàu tăng trưởng của Tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ, Thành phố Vinh xác định phải đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu lại kinh tế, phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa; tích cực thúc đẩy, tạo thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia vào chuỗi liên kết giá trị trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Bên cạnh đó, phải tập trung cho công tác thu hút đầu tư; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp…

Để xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của Tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ, Thành phố đề nghị Tỉnh quan tâm sớm thực hiện lộ trình mở rộng địa giới hành chính theo Quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 tại Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời sớm phân cấp và có cơ chế đặc thù tạo động lực cho sự phát triển của Thành phố.

Đối với nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh cho biết thành phố đã lựa chọn đây là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ này. Theo đó, Thành phố sẽ thí điểm trung tâm điều hành thông minh với một số dịch vụ cơ bản như: Dịch vụ phản ánh hiện trường; Dịch vụ giám sát, điều hành giao thông; Dịch vụ an ninh trật tự đô thị... Đồng thời đẩy mạnh triển khai xây dựng chính quyền số; lựa chọn và triển khai một số ứng dụng thông minh ưu tiên trong các lĩnh vực có thế mạnh của thành phố Vinh như du lịch và các vấn đề ưu tiên liên quan đến cuộc sống của người dân đô thị... Để thực hiện nhiệm vụ này, Thành phố rất mong Chính phủ quan tâm bổ sung thành phố Vinh vào danh mục các tỉnh, thành được triển khai thí điểm xây dựng đô thị thông minh đến năm 2030. Đồng thời, mong muốn Tỉnh quan tâm, cụ thể hóa nguồn đầu tư và giao thẩm quyền trách nhiệm cho Thành phố trong thực hiện Đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh.

Đối với việc xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trong nhiệm kỳ này Thành phố tập trung phát triển mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm nhằm tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố…

“Đảng bộ Thành phố xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là giải pháp hết sức quan trọng, trong đó: Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức. Có các cơ chế khuyến khích, động viên người giỏi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hoặc vi phạm kỷ luật. Thực hiện tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở để tạo nguồn cán bộ cho Thành phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với môi trường của thời đại công nghệ 4.0, phù hợp với tiêu chí đô thị thông minh…” – là các giải pháp mà Đảng bộ Thành phố Vinh xác định để thực hiện các mục tiêu.

* Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Quy định về trách nhiệm nêu gương

Đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham luận

Tham luận tại Đại hội, đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đề xuất một số giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Quy định về trách nhiệm nêu gương.

Theo đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết mỗi chúng ta phải học Bác hoài bão, khát vọng với niềm tin tất thắng. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đồng tình cao việc đưa “khát vọng vươn lên” là một trong những thành tố quan trọng trong chủ đề của Đại hội lần này, đồng thời mong muốn sẽ có các giải pháp để chuyển tải ý chí, khát vọng trong các cấp, các ngành, các địa phương; bắt đầu từ các đại biểu dự đại hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, lan tỏa đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... để đồng sức, đồng lòng xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp đó là cần học Bác bởi tư duy hành động, thiết thực, hiệu quả; tinh thần làm việc độc lập, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; với tư duy đổi mới, sáng tạo và hết sức khoa học; những biểu hiện làm việc ngại đổi mới, bảo thủ, trì tuệ, che chắn, an phận... là đi ngược lại tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Như vậy, học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm, sản phẩm cụ thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với trách nhiệm nêu gương theo Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 và các Quy định nêu gương của Bộ chính trị và Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm túc lời nói đi đôi với làm, bởi đạo đức, phong cách của Bác là đạo đức hành động; thống nhất và mẫu mực giữa lời nói với việc làm. Việc học tập và làm theo Bác tức là để mỗi chúng ta tự hoàn thiện mình hơn và đây chính là nhu cầu tự thân của mỗi người và khi đã trở thành nhu cầu thì sẽ trở nên tự giác thực hiện Thước đo của việc nêu gương phải là sản phẩm mang tính định lượng trong tu dưỡng, rèn luyện, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ... gắn với tiêu chí đánh giá cụ thể…

* Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, từ nay đến 2025", đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cho rằng huyện phải tập trung nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội qua hoạt động du lịch, dịch vụ. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy tích cực hơn nữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhất là nâng cao nhận thức cho người dân hiểu về nội dung, mục đích, ý nghĩa của dự án, chương trình xây dựng NTM kiễu mẫu, tạo sự đồng thuận thật cao trong nhân dân, từ đó để nhân dân tích cực ủng hộ, tích cực tham gia, khơi dậy sức dân mạnh mẽ, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình thực hiện NTM kiểu mẫu. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền… Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát thực hiện của các cấp lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Nâng cao vai trò của cộng đồng dân cư trong quản lý và giám sát thực hiện.

Đồng thời tham mưu, đề xuất với cấp trên quan tâm cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện NTM kiểu mẫu có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Trong đó, vận dụng các cơ chế chính sách ưu tiên cho phát triển văn hóa truyền thống, bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa, lịch sử; chính sách phát triển sản xuất, dịch vụ hướng tới phục vụ du lịch. Tích cực thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến… Tích cực huy động các nguồn lực, phân bổ, sử dụng, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ…

* Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội

Đồng chí Hồ Xuân Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cần tăng cường công tác bảo vệ nhà nước

Kiến nghị một số giải pháp để giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hồ Xuân Tứ cho rằng: Các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, không để lộ, lọt bí mật nhà nước, nhất là trên không gian mạng, không tạo sơ hở để các thế lực thù địch, đối tượng xấu thu thập, gây phương hại tới lợi ích của Đảng, Nhà nước. Đồng thời các cơ quan, đơn vị quan tâm động viên, khuyến khích, huy động được tối đa nhân viên của đơn vị mình, ngành mình tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Các ngành chức năng quan tâm hơn nữa công tác quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt liên quan đến các vấn đề đất đai, môi trường, y tế, giáo dục, tôn giáo, báo chí, internet… Chủ động phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động người dân tập trung đông người khiếu kiện gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác dân vận, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật vững mạnh ở cơ sở, nhất là ở các vùng đặc thù, khu kinh tế, khu công nghiệp; đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị, làng, bản, khối, xóm thực sự vững mạnh, đoàn kết nội bộ, đủ sức đề kháng với sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch và hoạt động của tội phạm…

* Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại

Trong nhiệm kỳ tới, để nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại, đặc biệt là tận dụng cơ hội đón sự dịch chuyển các dòng vốn đầu tư hậu  Covid -19 và tiếp tục hỗ trợ phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức đã đề xuất một số giải pháp.

Đ/c Nguyễn Văn Đức – Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phải thay đổi thái độ, hành vi ứng xử mang tính chuyên nghiệp của các cán bộ, công chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư/doanh nghiệp

Đó là, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức để thay đổi quan điểm về xúc tiến đầu tư, nhất là tầm quan trọng của việc hỗ trợ doanh nghiệp trong cả nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Phải coi nhà đầu tư, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Đây là điểm mấu chốt để thay đổi thái độ, hành vi ứng xử mang tính chuyên nghiệp của các cán bộ, công chức trong việc tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư/doanh nghiệp. Vì vậy, phải xây dựng người cán bộ, hiện đại, năng động, chuyên nghiệp trong công việc, văn minh trong ứng xử, tận tụy trong phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm triển khai những giải pháp có tính quyết liệt, tính đột phá để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trước hết, phải cổ vũ tư tưởng cách mạng tấn công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tạo nên động lực mới trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và giải quyết hồ sơ, thủ tục cho các nhà đầu tư; phải làm rõ và xử lý dứt điểm những nguyên nhân gây trở ngại làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Tỉnh cần tạo mọi khả năng để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các nguồn lực phát triển như: Tài chính, đất đai, công nghệ, nhân lực… Sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, sự nhất quán trong chỉ đạo điều hành, tính ổn định của cơ chế, chính sách là động lực để các doanh nghiệp quyết định đầu tư và gắn bó lâu dài với Nghệ An.  

Các hoạt động xúc tiến đầu tư phải thường xuyên được đổi mới để phù hợp với từng thời điểm, từng nhà đầu tư và từng dự án cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chú trọng tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tìm kiếm mặt bằng, đào tạo, cung ứng lao động, chuyển giao công nghệ, giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư. Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh, các ngành với các nhà đầu tư để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại Nghệ An…

Tỉnh cần tập trung rà soát, bổ sung các quy hoạch trên địa bàn; ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư thiết thực, khả thi và hiệu quả trên cơ sở bảo đảm nguồn lực và cơ chế hỗ trợ sau đầu tư; điều chỉnh bảng giá đất trong khu công nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh với các tỉnh…

NPV (ghi)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An