Ngày 28 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (13/11/2020 10:34 PM)

Ngày 09/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 624 /KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định cụ thể các nhiệm vụ chủ yếu và tiến độ triển khai để đảm bảo thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ đạt hiệu quả. Đồng thời, xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ giữa các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

Theo đó, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 134/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò cơ quan nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh; là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Hợp tác xã.

Cùng với đó, tiến hành đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động để tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về hợp tác xã kiểu mới; tập trung tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trong hợp tác xã…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; đề xuất các cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích tạo điều kiện giúp các hợp tác xã nông nghiệp chủ động vươn lên, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh.

UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa thành kế hoạch công tác của cơ quan mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nắm rõ Kết luận số 70-KL/TW ngày 03/3/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Kế hoạch này của UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; kịp thời phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành, thị cụ thể hóa Kế hoạch của UBND tỉnh phù hợp với điều kiện của địa phương mình; chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, quan tâm, tạo điều kiện cho các hợp tác xã đủ năng lực tham gia thực hiện một số nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia…

T.H (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An