Ngày 6 tháng 12 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia
 
Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia (21/10/2020 08:40 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 8/10/2020 về thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Chiến lược tài chính).

Kế hoạch được ban hành nhằm để mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu và chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng mục tiêu là những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính như: Người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người nghèo, thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Từ đó, nâng cao hiểu biết về tài chính cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp có kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp trong lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm và mục tiêu; cụ thể hoá các yêu cầu trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện để đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của Trung ương và tỉnh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện, với chi phí hợp lý. Đồng thời, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, hướng đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện; hoàn thiện và tăng hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính, tạo điều kiện giảm phí giao dịch, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tài chính toàn diện; giáo dục tài chính, nâng cao năng lực và kiến thức tài chính; bảo vệ người tiêu dùng tài chính…

Để thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6753/UBND-KT ngày 24/9/2019. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước và có nguồn gốc ngân sách nhà nước bằng phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và người cung cấp hàng hoá, dịch vụ; đẩy mạnh thanh toán bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với thu, nộp thuế, phí, lệ phí và khoản thu khác vào ngân sách nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện Kế hoạch. Khuyến khích các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và sắp xếp, phát triển hợp lý mạng lưới ATM, POS ở vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển hệ thống các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động an toàn, hiệu quả, mở rộng sự tiếp cận dịch vụ tài chính cho người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ, các doanh nghiệp siêu nhỏ; tiếp tục chấn chỉnh, củng cố toàn diện về tài chính, quản trị và hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân hiện có trên địa bàn và mở rộng vững chắc các quỹ tín dụng nhân dân mới ở khu vực nông thôn, đảm bảo an toàn, hiệu quả…

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, tạo điều kiện cho những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, nông thôn…

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các cơ quan có liên quan lồng ghép các mục tiêu tài chính toàn diện trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm và hàng năm; hỗ trợ các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô trong việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi theo quy định.

Phương Thúy (tổng hợp)


 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An