Ngày 6 tháng 12 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh
 
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh (21/10/2020 08:23 PM)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vừa ký Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 8/10/2020 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay, quản lý, sử dụng vốn vay, trả nợ của chính quyền địa phương.

Quy định này cũng quy định rõ nội dung phối hợp giữa các cơ quan gồm: Đề xuất các khoản vay; công tác lập kế hoạch vay, trả nợ; công tác xác nhận nợ và thực hiện trả gốc, lãi, phí; công tác ghi thu, ghi chi và quyết toán niên độ hàng năm; công tác thông tin, chế độ báo cáo.

Về nội dung phối hợp trong đề xuất các khoản vay, đối với hình thức Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan lập Đề án phát hành trái phiếu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt và gửi lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính về điều kiện, điều khoản của trái phiếu trước khi tổ chức phát hành theo quy định tại Điều 8, Nghị định số số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ.

Đối với hình thức vay lại từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi ngoài nước của Chính phủ, UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề xuất dự án, báo cáo chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và văn bản pháp luật có liên quan; đảm bảo cân đối bố trí đủ vốn cấp phát và vốn đối ứng theo cam kết với nhà tài trợ cho các dự án, chương trình có sử dụng vốn vay trên địa bàn tỉnh theo quy định phân cấp hiện hành. Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Tài chính thẩm định khả năng vay và trả nợ của ngân sách địa phương quy định tại Điều 27, Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phương án vay và trả nợ của từng dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên cơ sở cơ chế tài chính của từng khoản vay, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

Sở Tài chính chủ trì thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phương án vay và trả nợ của từng dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên cơ sở cơ chế tài chính của từng khoản vay, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đề xuất dự án, báo cáo chủ trương đầu tư đảm bảo các quy định theo Luật Quản lý nợ công và các quy định có liên quan.

Trên cơ sở nhu cầu của ngành, đơn vị, địa phương xây dựng hồ sơ pháp lý liên quan và nhu cầu sử dụng vốn vay. Cụ thể, lập đề xuất dự án, báo cáo chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành trình Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; lập đề xuất phương án vay và trả nợ, gửi Sở Tài chính tổng hợp thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đối với vay trực tiếp từ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng trong nước; vay ngân quỹ nhà nước; vay từ quỹ dự trữ tài chính, căn cứ dự toán ngân sách địa phương, tổng mức vay hàng năm được Quốc hội, HĐND tỉnh quyết định, Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án vay vốn theo quy định tại Điều 10, Nghị định số số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ.

UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước Nghệ An, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ chương trình/dự án sử dụng vốn vay nợ chính quyền địa phương của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Nghệ An trong công tác kiểm tra về quản lý, sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương theo quy định tại Nghị định số 93/2018/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, trường hợp có các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Kim Oanh (Tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An