Ngày 25 tháng 9 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ tháng 7 – 9/2020, tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động tại 165 làng nghề
 
Từ tháng 7 – 9/2020, tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động tại 165 làng nghề (15/07/2020 05:07 PM)

Là yêu cầu của UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 3/7 về điều tra, khảo sát và đánh giá hoạt động của làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh yêu cầu thông qua đợt điều tra, khảo sát này sẽ đánh giá được thực chất thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nội dung của đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh và thực trạng sản xuất của làng nghề. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, phát huy cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ phát triển làng nghề trên địa bàn.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2020, sẽ điều tra, khảo sát thông tin chung về làng nghề gồm tên làng nghề, địa chỉ, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính; một số chỉ tiêu chung như lao động, thu nhập của người lao động, tổng nguồn vốn, tổng tài sản, doanh thu, cung cấp dịch vụ, tổng lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách... Điều tra, khảo sát các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của làng nghề gồm tổng giá trị sản xuất, nguồn nhân lực, khả năng tiếp cận vốn, xúc tiến thương mại, việc áp dụng cơ chế chính sách...

Trong tháng 7, sẽ thành lập đoàn điều tra, khảo sát gồm đại diện các Sở NN&PTNT, Công thương, TN&MT và Cục Thống kê tỉnh; xây dựng, lập phiếu điều tra. Từ tháng 7 đến tháng 9/2020, đoàn điều tra, khảo sát làm việc tại 19/21 huyện, thành, thị có làng nghề trên địa bàn tỉnh; tiến hành điều tra, khảo sát tại 165 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận. Tháng 10/2020, tổng hợp, đánh giá, xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

Để thực hiện tốt Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, thành lập đoàn liên ngành cấp tỉnh, thực hiện điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định, trong đó, cần đề xuất rõ các nội dung tăng cường quản lý làng nghề trên địa bàn tỉnh; xây dựng, phê duyệt đề cương thực hiện; lập dự toán kinh phí để thực hiện các nội dung được phê duyệt tại kế hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh giao các Sở TN&MT, Công thương và Cục Thống kê cử cán bộ có chuyên môn tham gia đoàn công tác liên ngành để thực hiện các nội dung tại kế hoạch này và phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Sở Tài chính trên cơ sở kế hoạch, đề cương được phê duyệt và kinh phí do Sở NN&PTNT đề xuất, thẩm định dự toán, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện điều tra, khảo sát và đánh giá hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT và các ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kim Oanh (Tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An