Ngày 22 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (06/08/2020 04:40 PM)

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 444/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm đảm bảo triển khai kịp thời các quy định của Trung ương, của Tỉnh về phòng chống thiên tai; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cấp huyện, cấp xã và phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai cho cộng đồng dân cư nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra…

Tại kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội cả về nhận thức, hành động trước tình hình và tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai…

Cùng với đó, lãnh đạo công tác xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi giám sát thiên tai đảm bảo kịp thời, đủ độ tin cậy; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Tổ chức kiểm tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên để xảy ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác vận động hội viên, người dân tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

H.B (Tổng hợp)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An