Ngày 19 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An ban hành Quyết định hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025
 
Nghệ An ban hành Quyết định hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 (02/12/2020 02:01 PM)

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11, quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021.

Quyết định này quy định về nguyên tắc, định mức, điều kiện hỗ trợ và quy trình xét duyệt, thanh quyết toán một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND tỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các đối tượng được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 bao gồm: Các hộ gia đình; thôn, xóm, bản; UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện); các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch và không hỗ trợ các nội dung đã được hỗ trợ bằng nguồn khác. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ đối với mô hình hộ gia đình và thôn, xóm, bản theo Quyết định này là hỗ trợ sau đầu tư. Các hộ gia đình, thôn, xóm, bản tự huy động nguồn vốn để thực hiện, ngân sách nhà nước hỗ trợ sau khi được Sở Du lịch thẩm định đảm bảo các điều kiện hỗ trợ và UBND tỉnh quyết định hỗ trợ theo quy định của Quyết định này.

Về định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần cho từng nội dung chính sách đối với mô hình hộ gia đình và thôn, xóm, bản; mỗi thôn, xóm, bản được hỗ trợ 03 hộ gia đình. Hỗ trợ tối đa 2 lần cho từng nội dung chính sách đối với mỗi UBND cấp huyện trong cả giai đoạn 2021 – 2025. Mỗi UBND cấp huyện được hỗ trợ tối đa 4 thôn, xóm, bản trong cả giai đoạn 2021 – 2025.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh đã quy định cụ thể các điều kiện hỗ trợ cho từng đối tượng. Trong đó, đối với hộ gia đình phải thuộc thôn, xóm, bản có tài nguyên du lịch phù hợp với phát triển hoạt động du lịch cộng đồng. Đồng thời, có nhà ở có thể đón tiếp được từ 15 khách lưu trú cùng lúc trở lên, được thiết kế, xây dựng theo phong cách truyền thống của địa phương; có các công trình phụ trợ, nhà vệ sinh được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn của Tổng cục Du lịch.

Ngoài ra, hộ gia đình phải có cam kết bằng văn bản tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ đón khách du lịch lưu trú tại nhà (homestay) và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; được sự đồng thuận của các hộ gia đình trong thôn, xóm, bản bằng biên bản họp dân nhất trí cho 03 hộ dân đáp ứng các điều kiện được thụ hưởng chính sách.

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tế và các điều kiện hỗ trợ quy định, UBND cấp xã tổng hợp danh sách hỗ trợ của các hộ gia đình; các thôn, xóm, bản gửi UBND cấp huyện trước ngày 31/3. UBND cấp huyện tổng hợp, tổ chức khảo sát và lựa chọn gửi Sở Du lịch trước ngày 29/4. Trên cơ sở đó, Sở Du lịch tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6.

Để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện và phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan được quy định tại Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND và Quyết định này.

UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng. UBND cấp xã hướng dẫn các hộ gia đình và thôn, xóm, bản đăng ký tham gia hoạt động du lịch cộng đồng và tổ chức họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư; tổng hợp danh sách gửi UBND cấp huyện.

T.H (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An