Ngày 29 tháng 11 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tham mưu xây dựng “Đề án tiếp tục đào tạo đổi mới, phát triển hợp tác xã tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025”
 
Tham mưu xây dựng “Đề án tiếp tục đào tạo đổi mới, phát triển hợp tác xã tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025” (22/10/2020 02:38 PM)

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện tại Hội nghị tổng kết công tác đề án Đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 – 2020 diễn ra vào ngày 30/9/2020 (Hội nghị).

Ngày 09/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 573/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tại Hội nghị. Tại Thông báo nêu rõ đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và một số nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao cho các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ngành liên quan, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân... phải xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là nhiệm vụ quan trọng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ, nhất là tư vấn hỗ trợ về củng cố, tinh gọn bộ máy lãnh đạo hợp tác xã để thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Phát triển hợp tác xã theo yêu cầu khách quan của quy luật kinh tế, không gò ép chạy theo số lượng; gắn phát triển hợp tác xã với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng ngành và từng địa phương; chú trọng phát triển loại hình hợp tác lâm nghiệp, hợp tác xã dược liệu tại các vùng điều kiện tự nhiên, xã hội phù hợp.

Bên cạnh đó, lồng ghép nguồn kinh phí từ các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến công, chương trình ứng dụng khoa học kỹ thuật để hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác điển hình, đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ quản lí và người lao động trong khu vực hợp tác xã; quan tâm tham mưu bổ sung kinh phí xây dựng mô hình, xây dựng hạ tầng sản xuất, chuỗi cửa hàng nông sản an toàn cho khu vực hợp tác xã làng nghề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, khẩn trương bổ sung số liệu, làm rõ nguyên nhân tồn tại, các chỉ tiêu chưa đạt, hoàn thiện Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề án Đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 báo cáo UBND tỉnh theo quy định; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng “Đề án tiếp tục đào tạo đổi mới, phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025”; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

PQ (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An