Ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về hành động đối với Khoa học và công nghệ (10/02/2017 08:04 AM)

Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển bền vững của tỉnh… Đây là mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Trong những năm qua, hoạt động KH&CN và ứng dụng phát triển công nghệ cao được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo. KH&CN đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực nông sản và thủy sản… Tuy nhiên so với tiềm năng và yêu cầu của sản xuất và đời sống, hoạt động KH&CN của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả còn thấp; Đóng góp và tác động của KH&CN đến sự phát triển kinh tế xã hội còn ít. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng yếu kém một phần là do nhận thức của các cấp ủy và chính quyền, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân chưa đúng mức; Nguồn lực dành cho KH&CN còn hạn chế.

Nhằm khắc phục được những hạn chế nêu trên, mục tiêu tổng quát được xác định là nhằm phát triển năng lực KH&CN đạt mức khá so với các địa phương trong cả nước; Xây dựng Nghệ An thành trung tâm KH&CN vùng Bắc Trung Bộ, trọng tâm là nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao các thành tựu KH&CN, đào tạo nguồn nhân lực KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa.

Cụ thể, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khoảng 25%; Xây dựng một số sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, khối lượng lớn và thương hiệu mạnh; Số đối tượng đăng ký bảo hộ sở hữu công nghệ đạt 1.000 đối tượng; 100% sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được chứng nhận và công bố hợp quy; Phát triển các tổ chức và đội ngũ cán bộ KH&CN đủ mạnh đáp ứng được yêu cầu của phát triển, nhất là năng lực phát triển ứng dụng…

Có 4 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra gồm: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Đẩy mạnh hoạt động đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ và bảo tồn, phát triển quỹ gen; Truyền thông KH&CN và phát triển thị trường KH&CN; Quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN.

Để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra các giải pháp cần thực hiện gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về hành động đối với KH&CN của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội; Tăng cường đầu tư cho KH&CN; Cơ chế chính sách phát triển KH&CN; Nâng cao chất lượng tổ chức và nguồn nhân lực KH&CN; Hợp tác trong và ngoài nước về KH&CN.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, xây dựng, ban hành và triển khai các chính sách phát triển KH&CN, các đề án và dự án trọng điểm để thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc, đảng ủy các sở ngành tổ chức học tập Nghị quyết, đồng thời ra nghị quyết chuyên đề hoặc chương trình hành động triển khai nghị quyết; Chỉ đạo chính quyền lồng ghép nội dung phát triển ứng dụng KH&CN vào các chương trình, đề án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc ngành giai đoạn 2016 – 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo và hướng dẫn việc học tập quán triệt Nghị quyết; Phối hợp với các ban, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra đôn đốc và định kỳ báo cáo Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh việc thực hiện Nghị quyết.

Kim Oanh (tổng hợp)

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An