Ngày 25 tháng 9 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở từng địa phương
 
Xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở từng địa phương (16/09/2020 03:16 PM)

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6083/UBND-KT ngày 9/9/2020 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị về việc phát triển kinh tế ban đêm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị quán triệt, tuân thủ và thể hiện đầy đủ, rõ ràng nhất quán quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế ban đêm theo Quyết định 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trong các văn bản pháp luật, các chính sách được phân công soạn thảo và các đề án, chương trình cụ thể của từng sở, ngành và địa phương.

Đồng thời, rà soát, bổ sung và hoàn thiện chính sách để tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm đối với hoạt động có liên quan tới ngành, lĩnh vực và địa phương; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quản lý, kiểm tra, giám sát phát triển kinh tế ban đêm đối với các vấn đề như: Văn hóa - nghệ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, hạ tầng (giao thông, điện, nước, xử lý chất thải), an ninh - an toàn, du lịch, bán lẻ...

Các cơ quan, địa phương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực và kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động về đêm; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ, công chức, viên chức liên quan về tầm quan trọng và các nguy cơ rủi ro của kinh tế ban đêm đối với nền kinh tế của tỉnh. Các cơ quan, địa phương thường xuyên theo dõi, nghiên cứu các chính sách, biện pháp phát triển các loại hình, hoạt động kinh tế ban đêm ở các tỉnh trong cả nước để rút ra kinh nghiệm, bài học phù hợp trong lĩnh vực điều hành, quản lý của sở, ngành, địa phương; thường xuyên trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp và người dân để nắm bắt nhu cầu, các vấn đề ở cơ sở đối với kinh tế ban đêm, từ đó có định hướng tháo gỡ, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, cần rà soát, nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư cho sản phẩm kinh tế ban đêm, chú trọng tăng cường năng lực quản lý, khai thác nguồn tài nguyên, tri thức, tài chính, ứng dụng công nghệ, hợp tác khu vực công và tư. Đặc biệt, thu hút các doanh nghiệp uy tín, giàu kinh nghiệm trong việc tham gia phát triển hoạt động kinh tế ban đêm ở địa phương.

Cùng với đó, nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn ở từng huyện, thành, thị, đặc biệt là phù hợp với khả năng xây dựng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, nguồn lực đầu tư và khả năng huy động, thu hút đầu tư ở từng địa điểm cụ thể. Trước mắt, trong quá trình chờ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, giao UBND thành phố Vinh, UBND thị xã Cửa Lò thí điểm xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế đêm để tổ chức thực hiện trên địa bàn của đơn vị. Các chương trình/kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm cần có sự tính toán kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng, tác động kinh tế ban đêm đến địa phương dựa trên nhu cầu và việc khai thác tối đa thế mạnh, cũng như yêu cầu và khả năng bố trí nguồn lực quản lý và hỗ trợ của địa phương. Ưu tiên phân bổ nguồn lực phù hợp cho quản lý, kiểm tra, giám sát công tác an ninh, trật tự xã hội, y tế, môi trường... tại khu vực phát triển kinh tế ban đêm.

Ngoài các nhiệm vụ chung, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị về phát triển kinh tế ban đêm. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, chủ động phối hợp với các Sở Công thương, Du lịch nghiên cứu quy hoạch những khu vực, địa điểm có khả năng phát triển kinh tế ban đêm với khung thời gian hoạt động cụ thể ở từng khu vực nhằm đảm bảo an toàn xã hội để có cơ sở triển khai trong tương lai.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xem xét các đề xuất kinh phí liên quan đến kinh tế ban đêm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Nội vụ hàng năm, hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành dịch vụ, thương mại, văn hóa - du lịch, môi trường, an ninh, quản lý thị trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế đêm.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ kinh tế ban đêm phát triển, hạn chế những ảnh hưởng, tác hại trong quá trình phát triển kinh tế ban đêm đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về quy định hoạt động và quản lý hoạt động vào ban đêm của các loại hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, chuyên doanh.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và nhu cầu, thị hiếu của người dân cũng như khách du lịch.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình rà soát, xác định các vấn đề liên quan đến kinh tế ban đêm để tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần Quyết định số 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phương Thúy (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An