Ngày 6 tháng 12 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ
 
Phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ (13/11/2020 10:27 PM)

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 634/KH-UBND ngày 12/11 thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị.

Theo đó, đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch, trong đó, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND thành phố Vinh và các huyện, thị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh; tập trung xây dựng Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh với quy mô diện tích tự nhiên khoảng 250 km2 phù hợp Quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030 tầm nhìn 2050 theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, hoàn thành lập quy hoạch phân khu (1/2000) các phường, xã thuộc Thành phố, trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định; tổ chức lập quy hoạch xây dựng một số dự án mũi nhọn theo lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ. Tập trung chỉnh trang đô thị đảm bảo xây dựng thành phố Vinh hiện đại, văn minh, xanh - sạch - đẹp; ban hành Quy chế quản lý quy hoạch; Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vinh; Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030.

Đối với nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với quy hoạch chung thành phố Vinh, đảm bảo tiết kiệm, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, tổng hợp đầy đủ các Chương trình, Đề án, dự án có nhu cầu sử dụng đất vào phương án quy hoạch sử dụng đất để làm cơ sở hoàn tất các thủ tục đất đai liên quan. Rà soát hiện trạng thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn để có các giải pháp điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý sử dụng đất đai, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất, quản lý tốt hệ thống kết cấu hạ tầng.

Về nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để Thành phố Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị triển khai theo nội dung đơn vị quản lý, gồm: Phát triển về tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; Phát triển lĩnh vực thương mại; Phát triển lĩnh vực du lịch; Phát triển khoa học - công nghệ; Phát triển công nghệ thông tin; Phát triển công nghiệp công nghệ cao; Phát triển y tế; Phát triển văn hóa; Phát triển thể dục, thể thao; Phát triển giáo dục và đào tạo.

Về nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND thành phố Vinh tích cực huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ các thành phần kinh tế, vận động vốn vay ODA để đầu tư cho các công trình trọng điểm, cấp bách có sức lan tỏa và tạo đột phá; đẩy nhanh tiến độ các công trình dở dang để sớm đưa vào vận hành, khai thác; đa dạng hóa các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước nhằm nâng cấp, cải tạo các tuyến giao thông quan trọng;…

Để đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, UBND thành phố Vinh và các huyện, thị liên quan cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu. Đó là, huy động các nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; sử dụng quỹ đất hợp lý; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; cải cách hành chính và phát triển hợp tác kinh tế.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành đã được giao nhiệm vụ, căn cứ những nội dung liên quan, tiếp tục rà soát các chương trình, đề án và dự án đang triển khai thực hiện để bổ sung, điều chỉnh (nếu có) phù hợp với nội dung Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này. Đối với các đề án, dự án mới, các đơn vị được giao có trách nhiệm chủ động phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng đề án, dự án đảm bảo thời gian và chất lượng, trình UBND tỉnh phê duyệt (hoặc tham mưu trình các Bộ, ngành và Chính phủ phê duyệt đối với các đề án, dự án thuộc thẩm quyền Trung ương) làm căn cứ thực hiện.

UBND thành phố Vinh căn cứ Quyết định số 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV và nội dung Kế hoạch này để rà soát các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, xác định nhiệm vụ hàng năm phù hợp khả năng cân đối nguồn lực, đồng thời triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025; phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thành phố nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, trình tỉnh và Trung ương quyết định theo thẩm quyền.

UBND thị xã Cửa Lò, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của đơn vị và Kế hoạch này, phối hợp triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả.

H.B (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An