Ngày 23 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An
 
Tiếp thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An (16/09/2020 03:18 PM)

Ngày 09/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6101/UBND.NN về việc tiếp tục thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An.

Tại Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương tập trung thực hiện một số nội dung nhằm triển khai có hiệu quả Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 06/9/2017.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì và phối hợp với các cơ quan Trung ương, các địa phương liên quan duy trì, bảo vệ chất lượng nước các đoạn sông để bảo đảm mục tiêu chất lượng nguồn nước trong kỳ quy hoạch; chú trọng mục tiêu chất lượng nước thô phục vụ cấp nước cho các nhà máy nước sinh hoạt đảm bảo đúng quy hoạch; đảm bảo chức năng nguồn nước, đáp ứng mục tiêu chất lượng nước cho các ngành, các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, khẩn trương xây dựng đề án, dự án có liên quan đến tài nguyên nước trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ đã được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch chi tiết phục vụ phát triển nông nghiệp liên quan đến tài nguyên nước phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung, giải pháp của quy hoạch; lồng ghép quy hoạch trồng rừng với nội dung quy hoạch bảo vệ nguồn sinh thủy và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo sản xuất nước khu vực nông thôn đảm bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, nguồn cung cấp nước thô cho các trạm cấp nước phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước và được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tài nguyên nước theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh tổ chức ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với các đơn vị cấp nước trên địa bàn, nhằm đảm bảo mục tiêu cấp nước, an toàn cấp nước tại đô thị; hướng dẫn, thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công công trình các dự án cấp nước, xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đáp ứng yêu cầu về cấp nước, thu gom xử lý nước thải tại các đô thị trên địa bàn tinh. Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan có liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư có công trình cấp nước tổ chức thực hiện sản xuất, cung ứng nước sạch an toàn cho khu vực đô thị.

UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường nhưng đến nay chưa phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước; yêu cầu các tổ chức, cá nhân cải tạo hệ thống xử lý nước thải và thực hiện việc điều chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh đánh giá tác động môi trường đảm bảo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch trên địa bàn quản lý; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy hoạch tài nguyên nước, góp phần khai thác, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước; chịu trách nhiệm trong trường hợp để xẩy ra ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn. Trên cơ sở các nội dung của quy hoạch, lồng ghép, tích hợp các nội dung Quy hoạch tài nguyên nước vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế và xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tại Công văn này, UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan rà soát các nội dung đã được giao tại Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh; quá trình thực hiện chủ động tham mưu UBND tỉnh (gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu) và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan theo quy định của pháp luật.

PQ (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An