Ngày 12 tháng 8 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những biện pháp cấp bách cần triển khai trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu
 
Xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu (23/07/2020 06:21 PM)

Tại Công văn số 4754/UBND-TD ngày 22/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59//2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, phát triển tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Cùng với đó, khẩn trương xây dựng định hướng chương trình thanh tra 2021 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó, tập trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản; tránh trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và không được gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự; tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của Thủ tướng các cấp, các ngành, giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng”, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt; tập trung thúc đẩy tiến độ hoàn thiện dự thảo, ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra.

Kim Oanh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An