Ngày 2 tháng 3 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Giáo dục cần thực hiện rà soát lại biên chế
 
Ngành Giáo dục cần thực hiện rà soát lại biên chế (22/02/2021 02:36 PM)

Tại công văn 493/UBND-TH ngày 27/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở Tài Chính; Y tế; UBND các huyện, thành, thị thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn 217/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/1 về việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và Công văn 240/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát biên chế ngành Giáo dục.

Theo đó, tại Công văn 240/BGDĐT-NGCBQLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Hầu hết các tỉnh, thành phố đều thiếu giáo viên mầm non, phổ thông đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản, ảnh hưởng đến các cơ sở giáo dục trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chất lượng giáo dục, quá tải đối với giáo viên. Nguyên nhân chủ yếu do quỹ biên chế ngành giáo dục hầu như không được bổ sung, trong khi quy mô học sinh hàng năm tăng theo tốc độ dân số; nhiều địa phương chưa bố trí đủ nguồn lực để hợp đồng lao động giáo viên, bổ sung cho các cơ sở giáo dục còn thiếu, nhất là ở các địa bàn khó khăn.

Tại Công văn trên, Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục và các địa phương trong tỉnh đảm bảo hợp lý. Trên cơ sở đó, tổng hợp số lượng giáo viên còn thiếu, đề xuất số lượng biên chế cần bổ sung năm học 2021 - 2022  gửi về Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ (cơ quan đầu mối) để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/3/2021.

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương linh hoạt, chủ động bố trí biên chế để tuyển dụng; nếu không còn biên chế để tuyển dụng, bố trí nguồn lực để hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ. Đối với giáo viên chưa đạt trình độ đào tạo chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục 2019, thực hiện việc đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/20200 của Chính phủ. Chủ động nguồn tuyển dụng giáo viên qua nắm bắt thông tin về sinh viên sư phạm ra trường hàng năm; có giải pháp, chính sách thu hút sinh viên sư phạm tốt nghiệp từ các địa phương khác trong cả nước về công tác.

Đối với việc tinh giản biên chế ngành Giáo dục, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương thực hiện gắn với sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, biên chế học sinh/lớp và cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ linh hoạt và hiệu quả.

Bên cạnh đó, tại Công văn 217/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/1 về việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp quận, huyện rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ phục vụ (trong đó có nhân viên y tế, kế toán) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và theo hướng dẫn tại Công văn số 6044/BGDĐT – NGCBQLCSGD.

Trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, hoàn thiện đề án vị trí việc làm để làm cơ sở xác định số lượng người làm việc và nhu cầu cần tuyển nhân viên trường học (trong đó có nhân viên y tế, kế toán) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, UBND các tỉnh, thành phố xem xét, quyết định tuyển dụng và bố trí nhân viên trường học; bảo đảm không tăng tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện tinh giản, tiết kiệm biên chế theo quy định.

T.H (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An