Ngày 25 tháng 11 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT và chi phí cùng chi trả cho người nghiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT (01/03/2017 02:16 PM)

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nghiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh quy định hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm còn lại đối với các đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách trung ương hỗ trợ một phần mức đóng BHYT quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Học sinh – sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 3 Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT đối với Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, trừ các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014. Hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả cho đối tượng là người bị nhiễm HIV/AIDS điều trị thuốc ARV có thẻ BHYT và có mức cùng chi trả 5%, 20% tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách tỉnh hàng năm và nguồn kết dư khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại tỉnh Nghệ An (nếu có).

Để thực hiện tốt quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS rà soát tổng hợp danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh đang được quản lý tại các cơ sở y tế, các trung tâm thuộc ngành LĐTB&XH và các cơ sở khác, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS trình Sở Y tế để gửi Sở Tài chính thẩm định; Chỉ đạo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS phối hợp với các cơ sở y tế điều trị thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS cuối năm căn cứ quyết toán số lượng thuốc kháng vi rút HIV mà các bệnh nhân có thẻ BHYT đã sử dụng; Phối hợp với BHXH tỉnh xác định nguồn kết dư khám chữa bệnh BHYT tại tỉnh (nếu có) để hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS…

Sở LĐTB&XH chỉ đạo các trung tâm thuộc ngành LĐTB&XH quản lý tổng hợp danh sách người nhiễm HIV/AIDS thuộc đối tượng áp dụng trong quyết định này gửi về Sở Y tế tổng hợp đề nghị hỗ trợ kinh phí đóng thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS theo quy định.

Sở Tài chính trên cơ sở dự toán do Sở Y tế tổng hợp, tiến hành thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ đóng BHYT và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; Bảo đảm và cấp kịp thời kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét.

BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện việc tham gia BHYT đối với người nhiễm HIV/AIDS; Bổ sung nội dung khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS vào ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT hàng năm với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, hướng dẫn công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở khám chữa bệnh.

P.V (tổng hợp)

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các nông lâm trường ngoài quốc doanh

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An