Ngày 22 tháng 9 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017 (14/02/2017 08:05 AM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục các nội dung liên quan về CCHC phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương; Nội dung tuyên truyền phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình CCHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020, Kế hoạch CCHC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 -2020 và Kế hoạch CCHC năm 2017...

Việc tuyên truyền CCHC tập trung vào các nhóm đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập các cấp; Các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung sau: Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; Các chương trình, kế hoạch CCHC của Trung ương và quy định, chính sách, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về CCHC; Tuyên truyền việc thực hiện các văn bản về CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp.

Tuyên truyền, phổ biến cụ thể các nội dung khác trong 6 nội dung của CCHC nhà nước gồm: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy HCNN; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa HCNN. Trong đó cần tập trung tuyên truyền: Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp; Việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC, thực hiện các quy định về TTHC... Tuyên truyền công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra của các ngành, các cấp; Công tác đánh giá, xếp loại CCHC; Kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số về CCHC hàng năm của tỉnh...

Về phương thức tuyên truyền: Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Nghệ An, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; Phổ biến, quán triệt qua các hội thảo, hội nghị; Lồng ghép các nội dung về CCHC trong các chương tình tập huấn, bồi dưỡng công chức, viên chức của các ngành, các cấp; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC bằng hình thức viết, trắc nghiệm hoặc sâu khấu hóa...

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền CCHC của đơn vị mình; Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các đơn vị cấp xã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền của cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác tuyên truyền CCHC của các ngành, địa phương; Cung cấp kịp thời văn bản chỉ đạo, triển khai, nắm bắt và thông tin kết quả thực hiện CCHC của các đơn vị, địa phương cho các cơ quan thông tin đại chúng...

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, theo dõi, thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền CCHC đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; Phối hợp, đôn đốc việc xây dựng và cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ cao trên Cổng TTĐT tỉnh/ngành/huyện phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, người dân...

Đài PT – TH tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng TTĐT tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình về CCHC; Chủ động cập nhật, phản ánh thông tin, kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Xây dựng chương trình theo hình thức mới nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CCHC cho các tầng lớp nhân dân...

PT (Tổng hợp)

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An xây dựng 8 kịch bản đối phó với mưa lũ

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An