Ngày 25 tháng 11 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban hành mức thu để duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm. (04/03/2017 08:35 AM)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng khu C, khu B Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh quy định thu 2.071 đồng/m2/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong khu C và thu 2.044 đồng/m2/năm đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong khu B, Khu Công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2017; trong đó Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND sẽ thay thế Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng khu C Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Tại các quyết định trên, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An lập kế hoạch thu, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phê duyệt trước khi thực hiện. Việc thu, nộp phí phải được thông báo bằng văn bản tới đối tượng thu, hóa đơn thu thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao: Chi phí thu sẽ do Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An quản lý và các nội dung công việc duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C Khu công nghiệp Nam Cấm sau khi có thiết kế, dự toán do công ty lập và phải được Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt bằng văn bản. Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An mở tài khoản riêng tại một ngân hàng thương mại để theo dõi, quản lý thu và sử dụng chi phí theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, Công ty được trích 16% từ nguồn thực thu chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm để chi trả tiền lương cho cán bộ quản lý vận hành, cán bộ phụ trách thu chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan.

Cũng tại các quyết định này, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chỉ đạo Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An tổ chức thu và thực hiện việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí theo đúng quy định hiện hành.

PT (tổng hợp)

 

 

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các nông lâm trường ngoài quốc doanh

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An