Ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016
Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016 (17/02/2017 08:37 AM)

      Ngày 07/03/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2013/TT-BTTT về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư này nhằm quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, định kỳ hàng năm, các cơ quan nhà nước thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư này phải có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, địa phương mình về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 02 hàng năm. Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.
     Để cụ thể hóa phương pháp đánh giá, ngày 19/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-BTTTT về việc Phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016. Quyết định được ban hành nhằm đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016.
     Nội dung đánh giá bao gồm 06 hạng mục là: (1) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/Cổng thông tin điện tử; (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; (6) Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.
Việc xếp hạng được thực hiện theo từng hạng mục, cụ thể như sau:
     - Mức độ theo từng hạng mục của cơ quan nhà nước được xác định căn cứ vào chỉ số hạng mục của từng cơ quan để xếp theo thứ tự từ cao đến thấp và xác định mức độ Tốt, Khá, Trung bình.
     - Việc đánh giá, xếp hạng được thực hiện theo 03 nhóm cơ quan bao gồm:  Nhóm các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ và Nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Việc tổ chức triển khai đánh giá, xếp hạng được thực hiện theo quy trình như sau:
     - Cơ quan triển khai đánh giá (Cục Tin học hóa) tổng hợp số liệu từ báo cáo của các Bộ, ngành địa phương theo quy định của Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT của năm 2015 (báo cáo gửi về vào đầu năm 2016); cập nhật số liệu theo báo cáo tổng kết về ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương năm 2016 nếu có. Kiểm tra, đánh giá sơ bộ số liệu.
     - Cục Tin học hóa gửi số liệu tổng hợp cho từng cơ quan để xác nhận (xác nhận lần 1, để tránh sai sót trong nhập, cập nhật số liệu);
     - Cục Tin học hóa tổ chức kiểm tra, đánh giá;
     - Cục Tin học hóa gửi xác nhận lại số liệu lần 2 (để thống nhất số liệu đưa vào xếp hạng);
     - Cục Tin học hóa cập nhật số liệu, đánh giá, xếp hạng.
     - Cục Tin học hóa hoàn thiện báo cáo đánh giá, xếp hạng, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
     Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thành báo cáo tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016 nạp Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời hạn trước ngày 01 tháng 02 năm 2017. Từ trước đến nay, tỉnh Nghệ An luôn được Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam đánh giá tốt đối với các hạng mục: 1) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/Cổng thông tin điện tử; (5) Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; (6) Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, hạng mục (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến vẫn đang ở mức Trung bình do các dịch vụ công trực tuyến được các cơ quan Nhà nước trong tỉnh cung cấp chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa có nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp. Từ ngày 10/01/2017, tỉnh Nghệ An đã khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn. Hiện Cổng dịch vụ công này đã cung cấp 3.464  dịch vụ công, trong đó có 2.700 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; 755 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hi vọng, từ năm 2017 về sau, tỉnh Nghệ An sẽ đưa chỉ số đánh giá hạng mục (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức Trung bình lên mức Khá và Tốt.

Trương Minh Hợi - Sở TT&TT
 


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An