Ngày 28 tháng 4 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Định hướng, nhiệm vụ công tác xuất bản, in và phát hành năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Định hướng, nhiệm vụ công tác xuất bản, in và phát hành năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (17/02/2017 08:18 AM)

Hội nghị giao ban công tác xuất bản, in, phát hành năm 2016 do Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Sở TT&TT tổ chức vào ngày 16/01/2017 đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của công tác xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 đồng thời đã đưa ra những định hướng, nhiệm vụ cho ngành xuất bản, in và phát hành trong năm 2017, cụ thể:
- Về ưu điểm:
Năm 2016 các xuất bản phẩm được xuất bản đảm bảo đúng định hướng của Đảng, quy định của Nhà nước. Hoạt động xuất bản, in, phát hành đã cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người đọc, phục vụ công tác tuyên truyền, thực đặc biệt là các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Chất lượng các ấn phẩm từng bước được nâng cao cả về nội dung và hình thức. Công tác xuất bản, in cơ bản giữ ổn định, một số Nhà xuất bản, in có bước phát triển và đem về nguồn doanh thu khá... Hệ thống phát hành, thư viện được củng cố góp phần tạo ra sự phong phú và đa dạng nguồn thông tin cho người đọc. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, công nghệ mới, hiện đại đã tạo ra những sản phẩm in đa dạng về chủng loại, đẹp về hình thức, từng bước đáp ứng được nhu cầu in chất lượng cao của khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Công tác chỉ đạo, quản lý về xuất bản có sự chuyển biến, trong đó, việc cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác tuyên truyền về văn hóa đọc được quan tâm, trong năm các ngành, đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách Việt Nam 21/4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành  được tiến hành thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những ấn phẩm vi phạm, kém chất lượng lưu hành trên thị trường.
- Về hạn chế:
Bên cạnh những ưu điểm, năm 2016 hoạt động xuất bản, in, phát hành vẫn còn một số hạn chế như: Chưa tạo được các thương hiệu đủ mạnh để vươn ra chiếm lĩnh thị trường trong tỉnh, khu vực và cả nước. Chất lượng xuất bản phẩm một số mảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là mảng đề tài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đưa nghị quyết vào cuộc sống, những gương điển hình trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đơn vị. Mạng lưới phát hành phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở các khu vực thành phố, thị xã; các ấn phẩm xuất bản phần lớn chưa đến được các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Sản xuất kinh doanh của một số đơn vị khó khăn, đời sống của một bộ phận cán bộ, công nhân viên trong ngành xuất bản, in, phát hành vẫn còn thấp.
- Từ những ưu điểm, hạn chế trên, hội nghị đã đưa các định hướng, nhiệm vụ công tác xuất bản, in và phát hành năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:
+ Tuyên truyền triển khai thực hiện Thông báo số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.
+ Nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm: đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hoá và sự đa dạng, hấp dẫn của ấn phẩm xuất bản, đảm bảo đủ các loại sách và tải liệu đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người đọc khác nhau.
+ Chú trọng mảng sách, ấn phẩm về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ấn phẩm phản ánh việc triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống; kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới; sách khoa học - kỹ thuật và công nghệ; sách về truyền thống dân tộc và cách mạng, về bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; phấn đấu có nhiều sách, nhiều bài hay, sâu sắc về tổng kết thực tiễn, phổ biến kinh nghiệm hay, tuyên truyền, động viên, biểu dương nhân tố mới, con người mới.
+ Tiếp tục coi trọng biên tập, xuất bản, phát hành các loại sách về đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, phản động, chống tiêu cực; tuyên truyền Chiến lược Biển Việt Nam; Công tác thông tin đối ngoại, biên giới, biển đảo.
+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành; nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác xuất bản, in, phát hành; thường xuyên định hướng, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động xuất bản, không để tình trạng tự phát trong hoạt động xuất bản; ngăn chặn việc xuất bản, in, phát hành các ấn phẩm sai phạm, kém chất lượng.
+ Tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò công tác xuất bản, in, phát hành, xây dựng phong trào văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư gắn với việc tổ chức các hội chợ sách. Các đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt nam (21/4/2017); kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản (10/10).
+ Quan tâm xây dựng quy chế hoạt động trong cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong ngành xuất bản, in, phát hành, trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ biên tập viên.
+ Các nhà xuất bản, các cơ sở in và đơn vị phát hành cần chủ động triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, đồng thời mở rộng mạng lưới phát hành đến mọi người dân, nhất là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
+ Nghiên cứu, xúc tiến thành lập Hiệp hội xuất bản, in, phát hành trong năm 2017 để có tổ chức đứng ra khâu nối, liên doanh, liên kết, giao lưu hợp tác, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ngành ngày càng phát triển.

Hoàng Thăng Long - Sở TT&TT


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Đảm bảo hàng hóa dịp cuối năm 2016 và Tết Đinh Dậu 2017

Xem tiếp...

 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin tuyên truyền
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An