Ngày 24 tháng 10 năm 2018
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Đại hội NAIP II
Skip portletPortlet Menu
 
Tổ chức Hội
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết nhanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức
Skip portletPortlet Menu
(30/05/2012 03:32 PM)

UBND TỈNH NGHỆ AN
HỘI TIN HỌC

Số: 10 /HTH
V/v  tổ chức Đại hội Đại biểu
Hội Tin học Nghệ An lần thứ II
nhiệm kỳ 2012-2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Nghệ An, ngày 28  tháng 05  năm 2012

 

 

Kính gửi :  - Các Chi hội Hội Tin học
                                  - Các Đơn vị Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân

                                                                           thuộc Hội TH Nghệ An

Hội Tin học Nghệ An (NAIP) được được UBND tỉnh ra Quyết định thành lập số 3532/QĐ-UBND ngày 27/9/2006. Căn cứ theo Điều lệ Hội Tin học Nghệ An (được phê duyệt tại Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 2/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành ngày 8/5/2012 về các công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Tin học Nghệ An; sau khi tham vấn ý kiến của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, sở Nội vụ. Được sự thống nhất của UBND tỉnh về việc cho phép Hội Tin học Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ II tại văn bản số 3214/UBND-VX ngày 22/5/2012, Ban Chấp hành Hội Tin học Nghệ An quyết định:

1.      Tổ chức Đại hội đại biểu Hội tin học tỉnh Nghệ An lần thứ II (2012-2017)

Thời gian : từ 7h00 đến 11h40 ngày Thứ 3 (5/6/2012)

Địa điểm : Hội trường Nhà khách Nghệ An – Số 4  Phan Đăng Lưu – TP Vinh.

        2.      Cơ cấu đại biểu chính thức tham dự Đại hội đã được thống nhất tại Hội nghị BCH ngày 8/5/2012 (có danh sách đại biểu triệu tập kèm theo)

3.      Dự kiến các đồng chí trong Thường trực tỉnh uỷ, UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông - Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT và các lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam sẽ tham dự và phát biểu tại Đại hội. 

4.      BCH sẽ mời đại diện lãnh đạo Hội Tin học các tỉnh lân cận, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT Nghệ An, đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành, UBND Huyện, các Hội liên quan, phóng viên Báo Nghệ An, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tham dự với tư cách là khách mời của Đại hội.

5.      Để Đại hội thành công tốt đẹp đề nghị các Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân thực hiện tốt một số công việc sau:

-  Sắp xếp thời gian để tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ;

-  Các đại biểu ở xa đề nghị báo cáo với lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về ăn ở và đi lại;

- Từ ngày 30/5/2012 sẽ đưa các thông tin chuẩn bị Đại hội lên Cổng Thông tin điện tử Nghệ An (www.nghean.gov.vn) tại mục Hội Tin học Nghệ An. Các đại biểu có thể theo dõi, chuẩn bị ý kiến tham luận góp ý tại Đại hội.

- Các Đại biểu trong BCH nhiệm kỳ I và lãnh đạo khách mời làm Lễ dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào lúc 6h30’.

 

Thông tin chi tiết liên hệ:
quynhnt@tttt.nghean.gov.vn hoặc quynhnait@gmail.com;
Điện thoại: 0988.707.121 (gặp đồng chí Quỳnh).

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Các Hội viên tập thể

- Các hội viên cá nhân

    - Lưu VP Hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HỘI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

ThS. HỒ QUANG THÀNH

 

 

 

 

 

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An