Danh mục dự án cấp mới năm 2018 (Đến ngày 15/5/2018) (21/05/2018 07:31 AM)

Trong năm 2018 (Tính đến ngày 15/5/2018), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 42 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5.231,81 tỷ đồng. Điều chỉnh 07 lượt dự án với số vốn điều chỉnh tăng 992,27 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 6.224,08 tỷ đồng.

Danh mục dự án cấp mới năm 2017 (14/05/2018 10:17 AM)
Trong năm 2017 (Tính đến ngày 31/12/2017), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 176 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 14.561,55 tỷ đồng. Điều chỉnh 16 lượt dự án với số vốn điều chỉnh tăng 292,67 tỷ đồng.  Tổng vốn điều chỉnh và cấp mới là 14.854,22 tỷ đồng.
Danh mục dự án năm 2016 (22/02/2017 03:13 PM)

Trong năm 2016 (Tính đến ngày 31/12/2016), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 141 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 33.783,46 tỷ đồng ; Điều chỉnh  cho 14 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư tăng 1.657,74 tỷ đồng.  Như vậy, tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh từ 01/01/2016– 31/12/2016 là 35.441,20 tỷ đồng.

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Video giới thiệu nghệ an
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin tỷ giá
Skip portletPortlet Menu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng