Ngày 4 tháng 7 năm 2015
 
Skip portletPortlet Menu
Bộ máy tổ chức
 
Skip portletPortlet Menu
Thư điện tử
 
 
 
 
 
Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 v/v Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2013 (07/06/2013 03:25 PM)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

Số: 256/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

         Nghệ An, ngày 07  tháng 6  năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2013

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn trong giao thông.

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về trật tự an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với nhận thức của từng đối tượng tham gia giao thông, từng vùng miền khác nhau, nhất là các đối tượng cá biệt.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh, thành viên Tiểu ban tuyên truyền pháp luật giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã. Xây dựng mối quan hệ phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng tuyên truyền:

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng cá biệt, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, vùng nông thôn, miền núi, người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, các trung tâm đào tạo lái xe, đội ngũ lái xe vận tải hành khách, hàng hoá trong các doanh nghiệp, người lao động tự do.

2. Nội dung tuyên truyền

2.1. Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 09/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số số 20/KH-UBND-NC ngày 17/01/2013, Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013 và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các chương trình, chỉ thị, chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Các văn bản pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

2.2. Tiếp tục tuyên truyền vận động xây dựng “văn hoá giao thông” cho mọi người tham gia giao thông, người kinh doanh vận tải và người thi hành nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng điển hình các địa phương, đơn vị, cơ quan, trường học không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông và không có tai nạn giao thông.

2.3. Tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng mô tô, xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, uống rượu bia...có thể gây ra tai nạn.

3. Hình thức tuyên truyền

3.1. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tập huấn, hội thảo, cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nêu gương người tốt, việc tốt, những vi phạm giao thông bị xử lý nghiêm minh; xây dựng các nội dung, chương trình, phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông với nội dung thiết thực, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ; thông qua các hình ảnh trực quan sinh động như pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp... Tổ chức và tuyên truyền sản phẩm từ các cuộc vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về an toàn giao thông.

3.2. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên tham gia giảng dạy pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường; mở các lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã.

3.3. Xây dựng giáo án giảng dạy về an toàn giao thông phù hợp với từng lớp học, cấp học. Trang bị các thiết bị dạy học pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các trường học. Thực hiện việc quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm minh vi phạm đối với học sinh, sinh viên trong các trường, các cấp học.

3.4. Tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông giữa học sinh, gia đình và nhà trường, cơ quan, tổ chức; Thực hiện việc thông báo vi phạm về giao thông cho nhà trường, cơ quan, tổ chức.

3.5. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu về an toàn giao thông thông qua Tủ sách pháp luật.

III. TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

1. Sở Tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động tuyên truyền pháp luật  về trật tự an toàn giao thông.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình tọa đàm về “Kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông- thực trạng và giải pháp”.

- Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Đảng, đoàn thể; Sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng tại cơ quan. Xác định việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí thi đua, đánh giá hàng năm đối với từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

- Tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; công tác quản lý về hành lang an toàn giao thông; pháp luật về an toàn giao thông tại một số huyện và trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh.

- Biên soạn tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền pháp luật về giao thông, xử lý vi phạm về giao thông cấp phát miễn phí tại các lớp tập huấn và cho một số đối tượng đặc thù.

- Phát hành các số tập san Pháp luật và Đời sống, dành các trang, tin, bài, ảnh về an toàn giao thông, trong đó có một số chuyên đề về an toàn giao thông.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức kỹ năng tham gia giao thông và pháp luật an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Tổ chức ký cam kết giữa học sinh, gia đình và nhà trường về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; phối hợp xử lý học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi có thông báo vi phạm của ngành Công an.

- Chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình giáo dục học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh khi đi đò; chấp hành nghiêm quy định về độ tuổi khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đưa tiêu chí chấp hành pháp luật an toàn giao thông vào bộ tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh hàng năm.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có hiệu quả cuộc thi “Giao thông thông minh trên Internet” trong năm học 2012-2013.

- Phối hợp với các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh, các ngành liên quan xây dựng và triển khai đề án tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cấp học. Tiếp tục thực hiện Đề án “PBGDPL trong trường học”, trong đó chú trọng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

- Nâng cao chất lượng giáo viên dạy môn giáo dục công dân, đưa nội dung giảng dạy an toàn giao thông vào chương trình giảng dạy chính khóa trong các cấp học.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý việc quảng cáo rượu, bia phải gắn kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

- Phối hợp với các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh liên quan xây dựng và công bố “Tiêu chí văn hóa giao thông”; tổ chức quán triệt các tiêu chí về “Văn hóa giao thông” đến người tham gia giao thông.

- Vận động những người làm nghệ thuật, xây dựng, sáng tác các tác phẩm mang tính sinh động, rõ nét phù hợp với tình hình ở địa phương và có giá trị văn hóa cao để tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Công an Nghệ An, Báo Nghệ An

4.1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Xây dựng các chuyên mục, chương trình, nội dung tuyên truyền bám sát chủ đề năm an toàn giao thông 2013 “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.

- Xây dựng các chuyên đề, phóng sự phản ánh về các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện như: giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm vỉa hè đô thị để kinh doanh, họp chợ gây ùn tắc, cản trở giao thông...nêu gương người tốt, việc tốt về chấp hành giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông; xử phạt nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

4.2. Báo Công an Nghệ An, Báo Nghệ An

- Xây dựng các chuyên trang năm an toàn giao thông 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”;

- Mở chuyên mục phổ biến các văn bản của Đảng, của cơ quan Nhà nước các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Sở Giao thông vận tải

- Tổ chức tập huấn, quán triệt nghiệp vụ, quy trình công tác, nâng cao tính chuyên nghiệp cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải.

- Phối hợp với chính quyền địa phương đề xuất các phương án giải tỏa các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt,  kiểm tra xử lý giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, mở đường ngang trái phép qua đường sắt.

- Xử lý nghiêm các trường hợp lập bến cóc xe dù, xe chạy vòng vo, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; phương tiện không đảm bảo kỹ thuật vận chuyển khách.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải khách tại các bến khách ngang sông, các lòng hồ thủy điện; Xử lý phương tiện đường thủy không đăng ký, đăng kiểm, đình chỉ các bến khách không đủ điều kiện hoạt động nhất là vào mùa mưa lũ.

- Phối hợp ra số chuyên đề giao thông trong Tập san Pháp luật và Đời sống của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

6. Công an tỉnh

- Tiếp tục thông qua công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông để tuyên truyền đến với người dân các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm giáo dục, răn đe người vi phạm để người tham gia giao thông chấp hành tốt pháp luật giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực đường bộ.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Công an xã, cấp phát các tài liệu về các quy định xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cung cấp số liệu liên quan về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên về trật tự an toàn giao thông trong các trường học. Phối hợp với ngành đường sắt tiến hành các đợt tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Ưu tiên tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân, các em học sinh ở các cấp học trên địa bàn có tuyến đường sắt đi qua.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở tổng hợp dự toán kinh phí của Sở Tư pháp, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu hội viên tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

 - Tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tới mọi gia đình, khu dân cư. Phối hợp triển khai việc giáo dục, kiểm điểm người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các khu dân cư, thôn, bản, các trường học, cơ quan, đơn vị nơi công tác, học tập.

9. Tỉnh Đoàn Nghệ An

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đội tuyên truyền lưu động pháp luật về an toàn giao thông, thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

10. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

- Tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề về an toàn giao thông để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cấp phường, xã trở lên.

- Lựa chọn, in ấn, phát hành những loại tài liệu tuyên truyền với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” như: tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, băng đĩa, khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

11. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

- Thực hiện nghiêm việc cấm cán bộ, công chức can thiệp vào việc xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng chức năng; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả việc tuyên truyền hằng ngày trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn về nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, việc nhắc nhở, kiểm điểm người vi phạm giao thông.

 - Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm, giáo dục người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các tổ dân cư, khối, xóm, thôn, bản, cơ quan, trường học, đồng thời có thông báo phản hồi cho ngành Công an theo quy định.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lập lại trật tự vỉa hè, đô thị.

- Cấp kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung kế hoạch theo quy định pháp luật hiện hành.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao các đơn vị báo cáo định kỳ kết quả thực hiện (quý, 6 tháng, năm) gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:

- Uỷ ban An toàn GT Quốc gia; (để b/c)

- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)

- Phó Chủ tịch (CN) UBND tỉnh;                   

- Chánh VP UBND tỉnh;

- Các thành viên Tiểu ban TTPLGT tỉnh;

- Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh;

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VP, TH.

                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Điền

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin cần biết
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An