image banner
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã: Diễn Liên, Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu
Tải về