image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Diễn Liên, Diễn Nguyên theo Thông báo số 241/TB-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về