image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã Diễn Phong, Diễn Phú, Diễn Xuân theo thông báo số 242/TB-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Diễn Châu
Tải về