image banner
Xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy

Hôm nay (21/1), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 9/1/2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước ngày Luật phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 có hiệu lực.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện phải đảm bảo thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể, đề ra lộ trình phù hợp để xử lý triệt để các tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 25/2001/NQ-HĐND; các biện pháp, giải pháp đề ra phải đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan, đặc biệt đối với các đơn vị có cơ sở thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, chỉ đạo khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót về PCCC theo các quy định của Nghị quyết.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng đến các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt đối với các cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh và các ngành chức năng có liên quan về nội dung Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai, thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực (không thuộc diện di dời) tiến hành phân loại đối tượng điều chỉnh theo ngành, lĩnh vực thuộc các sở, ban, ngành quản lý; xác định nguồn vốn đầu tư. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện các biện pháp, giải pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở theo đúng quy định pháp luật. Yêu cầu cơ sở ký cam kết thời gian thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Đối với các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực (thuộc diện di dời) tiến hành kiểm tra, thông báo tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở.  Đề xuất, giới thiệu địa điểm phù hợp theo quy hoạch ngành, lĩnh vực để di dời các cơ sở.

Bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước, phê duyệt kinh phí thực hiện đối với các dự án đầu tư công, phê duyệt chính sách hỗ trợ, bồi thường, bố trí quỹ đất đối với các cơ sở thuộc diện di dời. Chủ cơ sở không thuộc cơ quan nhà nước chủ động bố trí kinh phí, thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC theo đúng quy định tại Nghị quyết.

Đối với các cơ sở không tổ chức thực hiện, khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC theo quy định tại Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND và Kế hoạch này, khi hết thời hạn quy định (trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành) các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Về lộ trình thực hiện, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, sẽ tổ chức tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu nội dung quy định tại Điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ký cam kết thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định tại Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND (hoàn thành trước ngày 30/6/2022). Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở buộc phải di dời theo quy định tại Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND. Thực hiện phê duyệt chủ trương, kế hoạch, phương án di dời đối với các cơ sở buộc phải di dời được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND.

Giai đoạn 2, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các giải pháp khắc phục đối với các nội dung không đảm bảo an toàn về PCCC (thực hiện thường xuyên). Trên cơ sở kế hoạch, phương án di dời của cơ sở, xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở thực hiện di dời (thực hiện trong năm 2022 - 2023). Tổ chức xử lý đối với các cơ sở không tổ chức khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về PCCC hoặc thực hiện không đầy đủ theo quy định (thực hiện từ Quý I/2024).

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND và Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân có công trình, cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết nắm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Đồng thời rà soát, lập danh sách cụ thể toàn bộ các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở danh sách đã lập, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức thành lập đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với các cơ sở để hướng dẫn các giải pháp, biện pháp và ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, hướng dẫn, vận động, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế đối với các cơ sở không thực hiện theo quy định của pháp luật…

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND chấp hành nghiêm quy định tại Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, Kế hoạch này và các quy định của pháp luật hiện hành về công tác PCCC.  Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của các cơ quan chức năng, đảm bảo đúng lộ trình, thời gian quy định, chủ động tiến hành lập hồ sơ thiết kế, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt và sửa chữa, cải tạo, xây mới, tổ chức thi công, nghiệm thu công trình theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng phương án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức di chuyển công trình ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người, đảm bảo an toàn PCCC theo quy định đối với các cơ sở thuộc diện phải di dời.

PT (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image