image banner
UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương báo cáo về việc đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

Tại Công văn số 3355/UBND-TH ngày 13/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan theo đề cương, biểu mẫu tại Công văn số 1937/BNV-TCBC ngày 12/5/2022 của Bộ Nội vụ về việc đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý theo đề cương, biểu mẫu, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 19/5/2022 để gửi Bộ Nội vụ.

Tại Công văn số 1937/BNV-TCBC, Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá thực trạng về quản lý, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 -2021. Trong đó, về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công (SNC): Đánh giá sự phù hợp của danh mục dịch vụ SNC mà các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương đang thực hiện với danh mục dịch vụ SNC theo ngành, lĩnh vực đã được ban hành và đề xuất danh mục các loại dịch vụ SNC cơ bản, thiết yếu mà Nhà nước phải hỗ trợ ngân sách để cung ứng cho người dân và những dịch vụ SNC có khả năng xã hội hóa cao theo từng lĩnh vực, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng, hệ thống các đơn vị cung ứng dịch vụ công lập và ngoài công lập, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội… của địa phương.

Về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập: Tổng hợp số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập do đơn vị quản lý tính từ ngày 31/12/2021; đánh giá sự phù hợp với quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) và kết quả thực hiện.

Đánh giá mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý tính đến ngày 31/12/2021. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý năm 2021. Số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý chuyển thành công ty cổ phần. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời nêu lên quan điểm, mục tiêu về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý; nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới; các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

PT (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image