image banner
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030

Hôm nay (13/01), UBND tỉnh ban hành Công văn số 296/UBND-KSTT về việc triển khai Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030.

Để bảo đảm việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình) kịp thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Chương trình bằng các hình thức phù hợp đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

Nhân rộng việc áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao

Căn cứ điều kiện thực tiễn, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho cấp ủy cùng cấp hoặc cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ban hành các văn bản để chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý bảo đảm kịp thời, thiết thực; đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính tại Sở, ban, ngành và địa phương; nhân rộng việc áp dụng các sáng kiến, mô hình, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao.

Các cơ quan, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc triển khai công tác cải cách hành chính; thường xuyên quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đưa nội dung cải cách hành chính vào xem xét, cho ý kiến tại các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của cơ quan, đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm nội dung đa dạng, hình thức phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Tăng cường khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Trên cơ sở các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Chương trình, căn cứ vào điều kiện, yêu cầu thực tiễn, các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030 để tổ chức thực hiện. Hàng năm, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính để triển khai thực hiện Chương trình, gửi về Sở Nội vụ để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá.

Kế hoạch cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, địa phương phải được xây dựng trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 5158/QĐ-UBND Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh và phù hợp với thực tế của ngành và địa phương. Trong đó, các mục tiêu cải cách hành chính phải cụ thể, khả thi, có tính định lượng cao. Các nhiệm vụ cải cách hành chính phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định, xác định rõ kết quả, sản phẩm đầu ra, chi tiết thời gian hoàn thành, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện và nguồn kinh phí đảm bảo. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Hàng năm, các Sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán kinh phí đề xuất hỗ trợ từ ngân sách tỉnh gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để đảm bảo kinh phí thực hiện; bố trí công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính theo yêu cầu tính chất công việc và danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị. Hàng năm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình.

Các Sở, ban, ngành được UBND tỉnh phân công chủ trì xây dựng các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ cải cách hành chính quy mô cấp tỉnh tại Chương trình sớm triển khai các hoạt động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định; bố trí đủ nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả sau khi được phê duyệt.

Trên cơ sở Bộ Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và nhu cầu quản lý, các Sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, làm cơ sở cho việc ban hành và triển khai các biện pháp chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại Sở, ban, ngành, địa phương. Lấy kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo công lập, nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Kim Oanh (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image