image banner
UBND tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022 – 2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tương Dương

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 8/11 về việc phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022 – 2030 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tương Dương.

Theo đó, tổng diện tích Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tương Dương quản lý là 8.963,31 ha, nằm trên địa giới hành chính 04 xã của huyện Tương Dương gồm Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Tam Hợp.

Việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022 – 2030 nhằm quản lý bảo vệ tốt 3.580,23ha rừng tự nhiên phòng hộ để sử dụng theo đúng chức năng được quy hoạch; duy trì và nâng tỷ lệ che phủ của rừng qua các năm trên cơ sở khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; góp phần điều tiết nguồn nước, hạn chế tối đa lũ quét, lũ ống, sạt lở, bồi lấp sông suối, hệ thống thủy lợi, bảo vệ các công trình hạ tầng, dân cư, đồng ruộng và lưu vực của các nhà máy thủy điện Xóong Con, Khe Bố, Chi Khê. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, sử dụng bền vững diện tích 95,2ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất; quản lý bảo vệ tốt 5.279,83 ha rừng tự nhiên theo đúng chức năng được quy hoạch...

Nhiệm vụ chính của giai đoạn 2022 – 2030 là tiếp tục rà soát điều chỉnh ranh giới 03 loại rừng để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở cơ bản giữ ổn định diện tích và đề nghị cấp có thẩm quyền chuyển một số diện tích quy hoạch giữa các loại rừng theo đúng quy định để phù hợp với thực tế công tác quản lý. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Đối với diện tích 8.961,76 ha đất lâm nghiệp của Công ty đã tiến hành rà soát, cắm mốc ranh giới và trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với diện tích đất phi nông nghiệp 1,55 ha, lập hồ sơ đề nghị trích đo và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,74ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,11ha, đất xây dựng vườn ươm 0,7ha, tiến hành đo đạc và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giai đoạn 2022 – 2025.

Về kế hoạch phát triển rừng: Tổng diện tích dự kiến rừng tự nhiên đưa vào làm giàu rừng cả giai đoạn là 654,94ha; tổng diện tích dự kiến trồng lại rừng sau khai thác cả giai đoạn là 83,55 ha tại tiểu khu 669 và tiểu khu 672 xã Tam Thái; tổng tiện tích dự kiến trồng mới rừng cả giai đoạn là 6,5 ha tại tiểu khu 669 xã Tam Thái.

Bên cạnh đó, thực hiện các hoạt động liên quan đến kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, phòng cháy chữa cháy; tổ chức các hoạt động dự án, sản xuất, dịch vụ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, kiểm kê rừng.

Dự kiến tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022 – 2030 là 168.092 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT hướng dẫn, kiểm tra và giám sát Công ty tổ chức thực hiện Phương án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét về kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu cụ thể hàng năm và cả giai đoạn, tham mưu UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ các nguồn kinh phí trong khả năng bố trí ngân sách của Nhà nước và các chính sách khác để Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tương Dương triển khai thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022 – 2030 đạt hiệu quả.

Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Công thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hàng năm căn cứ vào nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho ngành Lâm nghiệp và khả năng cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh, xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ, đầu tư để Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tương Dương thực hiện Phương án theo đúng quy định.

UBND huyện Tương Dương thực hiện quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật, chỉ đạo, giám sát Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tương Dương thực hiện các nội dung Phương án được duyệt.

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image