image banner
UBND tỉnh phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022-2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 8/11, phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022-2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ.

Theo phương án UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ quản lý tổng diện tích 7.979 ha, gồm 19 tiểu khu phân bố trên địa bàn hành chính 10 xã và 1 thị trấn của huyện Tân Kỳ (đất rừng phòng hộ 5,352 ha; đất rừng sản xuất 2.624 ha; đất khác 1,97 ha). Tổng diện tích rừng hiện trạng các loại rừng hiện có 7.257 ha, diện tích đất chưa có rừng là 669,94 ha và các loại đất khác 50,01 ha.

Giai đoạn 2022-2030, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ rà soát, điều chỉnh ranh giới, loại đất, loại rừng đối với diện tích (5.366 ha) đất rừng phòng hộ, cơ bản giữ ổn định diện tích (5.116 ha) đất rừng phòng hộ; chuyển một số diện tích quy hoạch rừng phòng hộ sang quy hoạch rừng sản xuất và đất khác ngoài quy hoạch 3 loại rừng theo đúng quy định; rà soát, chuyển một số diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ (6,95 ha) và diện tích đất quy hoạch rừng sản xuất (20,92ha) sang đất sản xuất nông nghiệp theo quy định.

Bố trí các đơn vị trạm trực thuộc Ban quản lý và giao khoán cho các hộ gia đình trực tiếp quản lý bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học đối với diện tích (3.732 ha) rừng tự nhiên hiện có và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên theo quy chế quản lý các loại rừng và quy định của Luật Lâm nghiệp; tổ chức sản xuất dịch vụ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và bền vững (984,16 ha) rừng trồng nguyên liệu gỗ theo phương thức khoán ổn định cho cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị và các hộ gia đình, cá nhân đang cư trú hợp pháp của địa phương (theo Nghị định số 168/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và quy định hiện hành của pháp luật).

Cùng với đó, Ban quản lý Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ thực hiện các  nhiệm vụ phát triển rừng phòng hộ, rừng sản xuất, khai thác lâm sản; các hoạt động liên quan đến kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; hoạt động sản xuất, dịch vụ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, điều tra, kiểm kê rừng.

Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022-2030 là 147.565,21 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ tổ chức công bố và triển khai thực hiện Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022-230 theo đúng các nội dung được phê duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra và giám sát Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ tổ chức thực hiện phương án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét về kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu cụ thể hàng năm và cả giai đoạn, tham mưu UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ các nguồn kinh phí trong khả năng bố trí ngân sách của nhà nước và các chính sách khác để Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ triển khai thực hiện Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2022-2023 đạt hiệu quả.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hàng năm căn cứ vào nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành lâm nghiệp và khả năng cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ, đầu tư để Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ thực hiện phương án theo đúng quy định.

UBND huyện Tân Kỳ thực hiện quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật, chỉ đạo, giám sát Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ thực hiện các nội dung phương án được duyệt.

T.H (tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image