image banner
Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch được triển khai hướng đến mục tiêu hiện đại hóa ngành Thống kê theo hướng đổi mới, sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Nghệ An nói riêng và Thống kê Việt Nam nói chung đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

UBND tỉnh yêu cầu việc sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê phải trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và dễ tiếp cận. Dữ liệu thống kê nhà nước là dữ liệu cốt lõi trong hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước trong giám sát, đánh giá, xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Để ngành Thống kê phát triển nhanh, vững chắc phải dựa vào nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, gắn với quá trình hội nhập thống kê quốc tế để sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê phù hợp chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng của xã hội. Tạo lập đầy đủ, đồng bộ và kịp thời về môi trường pháp lý, bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực, tài lực, hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động thống kê.

Muốn đạt được mục tiêu và đáp ứng yêu cầu trên cần phải hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức hệ thống thống kê tập trung và phát triển nguồn nhân lực. Triển khai áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê, các quy trình sản xuất thông tin thống kê làm cơ sở để thực hiện tư liệu hóa và đánh giá chất lượng thông tin thống kê. Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu bằng việc ứng dụng tối đa công nghệ thông tin; tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau hướng tới dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, hình thành cơ sở dữ liệu thống kê tập trung, thống nhất. Bên cạnh đó, đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, mở rộng các hoạt động hợp tác, hình thành mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia về khoa học thống kê, khoa học dữ liệu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê. Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về thống kê.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ từng nội dung công việc được giao, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê trên địa bàn tỉnh hàng năm theo lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình quản lý.

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image