image banner
Triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2415/QĐ-BYT về chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trong Công văn số 6857/UBND-VX ngày 09/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2415/QĐ-BYT ngày 05/9/2022.

Tại Quyết định số 2415/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7- Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện các nội dung: “Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; “Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; “Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số”.

PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image