image banner
Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hoạch số 772/KH-UBND ngày 08/11 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Lễ vinh danh “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và Hội thảo khoa học Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch được ban hành nhằm đánh giá đúng giá trị, tiềm năng của hệ thống di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất những giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng để chung tay trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Việc tổng kết nhằm làm rõ những vấn đề xung quan mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Nghệ An, tham vấn chuyên gia và các nhà quản lý về các giải pháp bảo tồn và phát huy di sản để di sản văn hóa phi vật thể có thể đóng góp hiệu quả vào sự phát triển bền vững nền kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tổ chức hội nghị tổng kết qua năm còn là dịp để tôn vinh những công lao đóng góp của các nghệ nhân trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An; khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; Lễ vinh danh “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” và Hội thảo khoa học Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2022, tại thành phố Vinh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết, Lễ vinh danh và Hội thảo khoa học Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Nghệ An để thực hiện các nhiệm vụ.

PQ(tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image