image banner
Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đôn đốc thu, thu hồi số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8951/UBND-VX ngày 11/11/2022 yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị sử dụng lao động về việc tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, công tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 10 tháng đầu năm 2022 đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên số tiền nợ, chậm đóng chưa giảm sâu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Xử lý nghiêm những đơn vị có hành vi nợ, chậm, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và giảm số tiền nợ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đôn đốc thu, thu hồi số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động; xử lý nghiêm những đơn vị có hành vi nợ, chậm, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trên cơ sở đó hoàn thiện, tổng hợp và chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan sang cơ quan điều tra để tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, cung cấp thông tin, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về tên đơn vị, địa chỉ, số tiền nợ BHXH đối với những đơn vị sử dụng lao động có số tiền nợ BHXH lớn, thời gian nợ kéo dài. Phối hợp chặt chẽ với ngành Tài chính, LĐTB&XH sớm xác định nhu cầu kinh phí NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện để có cơ sở bố trí, cấp đủ kinh phí theo quy định trong năm 2022.

Đồng thời, UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành LĐTB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế, Thanh tra, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có số tiền nợ BHXH lớn và thời gian nợ kéo dài từ 12 tháng trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp giao dịch, thực hiện phương thức thanh toán nghĩa vụ đóng, quyền lợi hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHTN tại các đơn vị

Sở LĐTB&XH tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN cho người lao động tại các doanh nghiệp; phối hợp với các ngành xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về đóng BHXH, BHTN cho người lao động, nợ BHXH, BHTN kéo dài nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Bố trí, cử cán bộ có đủ thẩm quyền trong việc lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi trốn đóng, nợ, chậm BHXH để tham gia Đoàn công tác liên ngành hoặc cùng với BHXH tỉnh làm việc với các đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo Phòng LĐTB&XH các huyện tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHTN tại các đơn vị trên địa bàn; kịp thời thanh toán, chuyển kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý vào quỹ BHYT, đảm bảo bố trí, cấp đủ kinh phí theo quy định trong năm 2022.

Thanh tra tỉnh tăng cường chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra đối với lĩnh vực lao động tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; nhất là việc điều tra, xử lý các các nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Cử cán bộ tham gia các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo đề nghị của cơ quan BHXH.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; công khai những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nợ, chậm đóng BHXH với số tiến lớn, thời gian kéo dài.

UBND tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho đoàn viên, người lao động với những hình thức và nội dung phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh, bảo về quyền lợi chính đáng cho người lao động, buộc người sử dụng lao động thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời. Chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp chủ động tiến hành giám sát hoặc phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát cùng các đoàn liên ngành việc thực thi pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp, để kịp thời có biện pháp buộc người sử dụng lao động khắc phục kịp thời hành vi trốn, nợ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.  Hướng dẫn người lao động ủy quyền cho tổ chức công đoàn trong việc đại diện cho người lao động khởi kiện ra Tòa án đối với người sử dụng lao động, đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao về BHXH, BHYT của năm 2022, nhất là chỉ tiêu bao phủ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, buộc các đơn vị khắc phục ngay những hành vi nợ, trốn đóng BHXH. Đồng thời, chỉ đạo các phòng LĐTB&XH, Tài chính - Kế toán phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong việc xác định nhu cầu kinh phí và chuyển đầy đủ, kịp thời kinh phí NSNN đóng mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định trong năm 2022.

Tại Công văn này, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động khẩn trương khắc phục, nộp đủ số tiền còn nợ BHXH vào Quỹ BHXH trước ngày 25/12/2022. Thực hiện nghiêm phương thức đóng BHXH, BHYT hàng tháng theo quy định trong thời gian tiếp theo. Chủ động rà soát, kê khai và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Nghiêm cấm các hành vi trốn đóng, nợ đóng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường, tập trung hướng dẫn, đôn đốc người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số và kê khai, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác số căn cước công dân, đảm bảo hết năm 2022 có 100% người lao động của đơn vị thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số và cung cấp số căn cước công dân cho cơ quan BHXH.

N.B (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image