image banner
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3734/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động.

Quy chế này quy định về tổ chức hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ban Chỉ đạo chịu sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh và tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; quán triệt quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, các giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT đến các cấp, các ngành và nhân dân; tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, phản ánh kịp thời những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai để có giải pháp phù hợp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công trước Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh khi được Trưởng Ban ủy quyền chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quy chế quy định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch, cơ chế quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh; chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất các chính sách thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định và chủ trì các cuộc họp thường kỳ, đột xuất; ký ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có 01 đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; 03 đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Các thành viên Ban Chỉ đạo là Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao nhiệm vụ cụ thể.

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh; làm việc và thường xuyên chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ thông qua các phiên họp thường kỳ, đột xuất và dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được cung cấp tài liệu và những thông tin cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

Định kỳ 06 tháng một lần, Ban Chỉ đạo họp để đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác, đề ra nhiệm vụ công tác cho thời gian tiếp theo. Trước thời gian tổ chức họp 05 ngày, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo về kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo gửi về BHXH tỉnh để tổng hợp báo cáo trong cuộc họp.

Hoạt động kiểm tra của Ban Chỉ đạo được thực hiện thường xuyên trên cơ sở chương trình, kế hoạch thực hiện BHXH, BHYT. Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng Ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo ngoài việc kiểm tra thường xuyên để nắm bắt, giám sát tình hình triển khai các hoạt động thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực sở, ngành, cơ quan, tổ chức mình quản lý, còn có trách nhiệm tham gia các đoàn kiểm tra các sở, ngành, địa phương theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.  

PQ (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image