image banner
Triển khai hiệu quả nội dung Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ngày 23/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 488/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Chỉ thị 06-CT/TU).

Để triển khai có hiệu quả nội dung Chỉ thị 06-CT/TU, UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, tổ chức, các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ và giáo dục trẻ em. Cùng với đó, thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Vận động các nguồn lực xã hội để ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp để phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nhất là đuối nước trẻ em.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án về chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các địa phương triển khai chính sách, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học, đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Đồng thời, thực hiện các giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc và phát triển nhân cách, kỹ năng sống, tài năng, năng khiếu của trẻ em; giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản cho trẻ em.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tăng cường hoạt động quản lý trên các trang mạng xã hội có nội dung liên quan đến trẻ em. Thực hiện các giải pháp bảo vệ, thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, phản ánh thông tin về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trong hoạt động thông tin, truyền thông.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các địa phương triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em; bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, bị mua bán, người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời tội phạm xâm hại trẻ em, chú trọng công tác điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các địa phương xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao dành cho trẻ em, nhất là tại các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm hoạt động biểu diễn, sáng tác nghệ thuật có nội dung phù hợp với văn hoá truyền thống, phù hợp với trẻ em theo quy định của pháp luật; xây dựng đề án chuyên ngành về giải pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em. Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm khảo sát số học sinh biết bơi trong trường học; nghiên cứu các điều kiện cần thiết tiến tới đưa việc dạy bơi vào chương trình giáo dục để chỉ đạo các trường xây dựng các tiết học bơi trong chương trình với hai hình thức là ngoại khoá hoặc chính khoá. Các địa phương cần ưu tiên, bố trí quỹ đất, nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển các công trình văn hoá, thể thao cho trẻ em.

Ủy ban MTTQ, các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cấp tỉnh và UBND các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em gắn với thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội…

PQ (Tổng hợp)