image banner
Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong tình hình mới

Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước, những năm qua, UBND tỉnh và các ngành chức năng đã luôn nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ được sống, học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2002 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để cụ thể hóa việc thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các văn bản của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản mang tầm chiến lược, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, là căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trẻ em.

Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đa dạng, dưới nhiều hình thức khác nhau, hầu hết các nội dung giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em đã được truyền thông tới học sinh và các thầy, cô giáo ở các cấp học, bậc học; cán bộ cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Đến nay, 21/21 huyện đã quán triệt tới tận ban cán sự, quản lý khối, xóm, thôn, bản. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em được quan tâm thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em, đồng thời giúp trẻ em nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhận thức của người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em đã được nâng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Thành viên Ban điều hành, Ban công tác trẻ em các cấp đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ với vai trò đại diện các ban, ngành, đoàn thể theo phân công của Ban chỉ đạo. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã có sự phối hợp để kịp thời nắm bắt và xử lý các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em, nhất là các vụ án phạm tội có tính chất nghiêm trọng, người bị hại nhỏ tuổi, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

ng tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em cũng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy, cơ bản các địa phương đã triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản, các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Những sai sót đã được kịp thời sửa đổi, các vấn đề khó khăn, bất cập cũng được giải đáp, kịp thời hoặc được kiến nghị cụ thể với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ, giải quyết…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số ít địa phương vẫn còn tình trạng trẻ em bị xâm hại, tình trạng bạo lực học đường vẫn còn diễn ra phức tạp trong một số trường học. Xâm hại trẻ em, đặc biệt là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em không chỉ để lại hậu quả nặng nề đối với trẻ em mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và xã hội.

Ở một số địa phương điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đường giao thông còn khó khăn cách trở, người dân khó tham gia các buổi truyền thông trực tiếp. Mặt khác, trình độ dân trí chưa đồng đều, nhiều người dân có biểu hiện coi thường pháp luật, chưa tin tưởng vào sự công minh của pháp luật nên dễ dàng bị lợi dụng, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; việc huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo công tác phòng chống xâm hại trẻ em gặp nhiều khó khăn. Các thiết chế văn hóa, thông tin và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em còn thiếu và chất lượng còn hạn chế, nhất là ở các xã miền núi đặc biệt khó khăn…

Để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong những năm tới, tỉnh Nghệ An đề xuất các Bộ, ngành, Trung ương cần nghiên cứu đầu tư nguồn lực phù hợp cho các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm về xâm hại trẻ em, nhất là kinh phí phục vụ đấu tranh các vụ án, tổ chức giải cứu và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại. Đồng thời, nghiên cứu chính sách hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những gia đình trẻ em bị xâm hại thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; nghiên cứu, đưa ra bộ chỉ số thống kê tội phạm xâm hại trẻ em để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống; dự báo tình hình, từ đó có các giải pháp phòng ngừa, bảo vệ trẻ em trước những hành vi xâm hại, nhất là đối với nhóm trẻ có nguy cơ bị xâm hại cao.

Tỉnh cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, thống nhất các quy định về cho, nhận nuôi con nuôi đối với gia đình chính sách, người có công; bổ sung quy định về thu lệ phí đối với đăng ký lại việc nuôi con nuôi; đề xuất tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; chỉ đạo các ngành chức năng liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em./.

T.H (tổng hợp)

(Theo Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 15/7 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ 01/7/2020 đến 30/6/2021)