image banner
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em

Ngày 8/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số192/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, tồn tại, bất cập trong thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của các ngành, địa phương để triển khai thực hiện các nội dung về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em; bảo đảm cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về trẻ em và nhân lực thực hiện công tác trẻ em tại địa phương;

UBND các cấp bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của kế hoạch, thực hiện công tác trẻ em năm 2021; đầu tư xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, đặc biệt về chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện quyền trẻ em, các mục tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em và tai nạn thương tích, đặc biệt tình trạng đuối nước ở trẻ em. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành thực hiện công tác trẻ em, giữa các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc xâm hại và gây tổn hại khác cho trẻ em.

Bên cạnh đó, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em các cấp, Tết Trung thu năm 2021 với chủ đề  “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”; tăng cường truyền thông, thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em kịp thời trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 luôn có nguy cơ bùng phát. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là việc bảo vệ trẻ em.

Đồng thời cập nhật thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích vào hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em ở địa phương; thu thập, tổng hợp thông tin kết quả chỉ số thực hiện quyền trẻ em tại địa phương để bảo đảm đánh giá xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em chính xác, khách quan.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch; điều phối việc thực hiện quyền trẻ em; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em được UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền. Cùng với đó, hướng dẫn, triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp, các ngành, các tổ chức, đặc biệt là cấp cơ sở, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em…

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để triển khai các nội dung tại kế hoạch này. UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí nguồn kinh phí của địa phương để đảm bảo thực hiện kế hoạch công tác trẻ em năm 2021 của địa phương; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và kiểm tra, rà soát việc đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương; xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn, đặc biệt là các vụ việc xâm hại trẻ em; đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của trung ương, của tỉnh dành cho trẻ em; báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

 

H.B (tổng hợp)