image banner
Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” cấp tỉnh sẽ được tổ chức tại huyện Nam Đàn

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3112/UBND-VX ngày 20/5 yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2021 một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Nam Đàn tham mưu UBND tỉnh tổ chức điểm lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” cấp tỉnh tại huyện Nam Đàn, dự kiến trong khoảng thời gian từ 01 - 06/6/2021; chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT và Tỉnh Đoàn tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, dự kiến trong khoảng thời gian từ 01 - 10/7/2021. Đồng thời, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Cùng với đó, các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Kế hoạch của UBND tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2021 linh hoạt về thời gian, quy mô, nội dung, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung trên; báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2021 về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo theo quy định.

H.L (tổng hợp)