image banner

Tại Công văn số 8920/UBND-TH ngày 10/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 5406/BTTTT-CĐSQG ngày 3/11 của Bộ TT&TT về việc hướng dẫn các bộ, ngành địa phương xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

 • Chương trình IT Today Nghệ An
 • Cuộc sống số: Chợ 4.0 - chợ thời công nghệ số
 • Cuộc sống số: Hoá đơn điện tử - xu thế tất yếu trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp
 • Cuộc sống Số: Thanh toán không tiền mặt đang trở thành thói quen mới
 • Số hoá thông tin di tích – lưu giữ giá trị nghìn năm
 • Rác thải điện tử - mối nguy mới cho tương lai
  Rác thải điện tử - mối nguy mới cho tương lai
 • Học lập trình sớm – lựa chọn mới của các công dân số
  Học lập trình sớm – lựa chọn mới của các công dân số
 • HACKER 4.0 | Tập 4: Lời Tự Thú
 • HACKER 4.0 | Tập 3: Một Vụ Tống Tiền
 • HACKER 4.0 | Tập 2: Sự Cảnh Giác Cần Thiết
 • HACKER 4.0 | Tập 1: Cú Click
1