image banner
Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc và 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 954-CV/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023) và tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2023).

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị từ nay đến các ngày kỷ niệm 2 sự kiện lịch sử trên, tổ chức các hoạt đông tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn tới Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hiệp định Paris là thắng lợi tổng hợp của cuộc đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao; là đỉnh cao của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ cứu nước, là mốc son trong trang sử vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, sự chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta.

Tuyên truyền diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của chiến thắng Ấp Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khẳng định đây là trận đầu quân và dân ta đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “chiến xa vận” của Mỹ - Ngụy, mở đường cho cao trào tiêu diệt sinh lực địch trong càn, quét, bắn máy bay, đánh thiết giáp và đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao; đánh dấu sự phát triển về thế và lực của ta, mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”; đánh dấu sự chuyển biến về chất của chiến tranh cách mạng và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và của tỉnh; tuyên truyền về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị năm 2023, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin; thành quả của Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng kiến thiết nước nhà.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục đưa tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm; gương điển hình trong lao động, học tập, công tác, vượt khó vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh, góp phần phát huy tinh thần cách mạng, tạo phong trào thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh.

Sỹ Thành

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image