image banner
Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

Ngày 20/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ kết Chỉ thị số 07-CT/TW với các nội dung chủ yếu sau: Về tình hình quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 07 của cấp ủy đảng, chính quyền, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 07 từ tỉnh đến các địa phương, đơn vị. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở. Việc thể chế hóa Chỉ thị 07 vào thực tiễn tại các địa phương, các cấp, các ngành, đoàn thể. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07 ở cơ sở. Những hạn chế, yếu kém trong công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 07.

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ thị 07 gắn với thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg, ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. Cùng với đó, tập trung đánh giá làm rõ việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tổ chức công tác thông tin cơ sở; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở. Kết quả đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Kết quả xây dựng kênh hoặc chương trình truyền thông về cơ sở của các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và địa phương. Kết quả rà soát, củng cố, tổ chức lại theo thẩm quyền các thiết chế văn hóa -  thông tin cơ sở ở các địa phương: Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã, bảng tin, đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, điểm bưu điện văn hóa xã, tủ sách pháp luật, cụm thông tin cổ động, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng, thư viện…

Đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan của hạn chế, khó khăn, vướng mắc; bài học kinh nghiệm rút ra sau 05 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 07.

Thông qua việc sơ kết nhằm đánh giá thực trạng về kết quả, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 07 (từ 2016 – tháng 5/2022); đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong thời gian tới; góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp về vị trí, vai trò của công tác thông tin cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội trong các tầng lớp nhân dân.

Sỹ Thành

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image