image banner
Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An

Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt, tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch. Để đạt mục tiêu đó, mỗi cơ quan, tổ chức nhà nước cần có một “Chiến lược” và Kế hoạch hành động phát triển chính phủ số, chính quyền số. Nghệ An đã Ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/8/2022của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030. Ngay sau đó, ngày 22/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025 theo Quyết định số 586/KH-UBND.

Nghị quyết Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An được xây dựng dựa trên hiện trạng địa phương chính phủ điện tử, xu thế phát triển chính phủ số của Quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn. Nội dung Nghị quyết về chuyển đổi số xác định rõ mục tiêu, giải pháp phát triển chính phủ số trong giai đoạn 5 năm, thể hiện được sự khác biệt giữa phát triển Chính phủ số và Chính phủ điện tử. Nghị quyết và Kế hoạch về chuyển đổi số trong đó tập trung vào trụ cột phát triển chính phủ số, đây là kim chỉ nam để xây dựng các kế hoạch hành động phát triển chính phủ số tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025, tầm nhìn 2030.

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến 2025 cụ thể hóa Nghị quyết Chuyển đổi số thành các nhiệm vụ, dự án, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, thời gian và nguồn lực triển khai thực hiện. Kế hoạch triển chuyển đổi số cấp tỉnh được xây dựng, triển khai đồng bộ với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dựa trên Khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 1.0 cập nhật năm 2019 tại QĐ 1974/QĐ-UBND.

Kiến trúc và khung kiến trúc Chính phủ điện tử: Kiến trúc là bức tranh tổng thể, mô tả các thành phần và mối quan hệ trong chính phủ điện tử, chính phủ số. Kiến trúc như một tấm “bản đồ”, giúp các đơn vị liên quan định vị, hình dung ra những việc đã làm, sẽ phải làm, giúp kết nối, liên thông, tránh trùng lặp. Khung kiến trúc là bản hướng dẫn để từ đó có thể xây dựng kiến trúc. Các hệ thống thông tin Nghệ An đã và sẽ đầu tư xây dựng trong Kế hoạch đã phê duyệt yêu cầu tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử đã được phê duyệt tại Quyết định 1974/QĐ-UBND.

Về hạ tầng: Hạ tầng phục vụ Chính phủ số được xây dựng dựa trên mô hình kết hợp giữa tập trung và phân tán, kết nối giữa Trung ương và địa phương. Định hướng chung là tối đa hóa, tập trung hóa những hạ tầng dùng chung, các cơ sở dữ liệu địa phương kết nối với cơ sở dữ liệu cấp Quốc gia. Hạn chế tối đa việc xây dựng hạ tầng dùng riêng tại các ngành, lĩnh vực. Ứng dụng hiệu quả điện toán đám mây để kết nối, chia sẻ hạ tầng, nền tảng, dịch vụ. Chuyển từ các phần mềm riêng lẻ sang sử dụng nền tảng số dùng chung tạo ra môi trường làm việc mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Trước đây, mỗi cơ quan, tổ chức Nhà nước thường tự đầu tư một “Trung tâm dữ liệu” hoặc một phòng máy chủ phục vụ hoạt động của mình, dẫn đến manh mún, lãng phí, không bảo đảm an toàn, an ninh mạng do thiếu hụt nhân sự quản trị, vận hành. Nghệ An đã chuyển các hệ thống thông tin dùng chung từ đầu tư sang thuê dịch vụ, giải quyết bài toán về vốn, nguồn nhân lực về vận hành và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. Với hình thức thuê dịch vụ, dùng bao nhiêu thuê bấy nhiêu, có thể tăng, giảm linh hoạt theo tháng, hàng năm.

Trong 5 năm qua, từ 2017 các quan, tổ chức Nhà nước đã chuyển đổi sang sử dụng dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp bởi doanh nghiệp chuyên nghiệp để triển khai các ứng dụng thuộc ngành và lĩnh vực. Nghệ An đã triển khai các hạ tầng theo phương thức thuê dịch vụ Công nghệ Thông tin và không triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu đặt tại tỉnh. Các hệ thống thông tin lớn như Hệ thống quả lý văn bản đi đến, Dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công Tỉnh, Hệ thống Thông tin báo cáo, Cổng thông tin điện tử tỉnh đều triển khai theo hình thức thuê dịch vụ Công nghệ Thông tin. Với hình thức này chuyển việc việc mua sản phẩm CNTT mà qua thuê dịch vụ CNTT, dùng ít – trả ít, dùng nhiều – trả nhiều, khắc phục bài toán nuôi sống dịch vụ do thiếu nguồn nhân lực về CNTT.

Thuê các nền tảng số được xây dựng bởi các doanh nghiệp trong nước: Phát triển chính phủ điện tử dựa trên hệ thống thông tin, phát triển chính phủ số dựa trên nền tảng số. Trước đây, một cơ quan nhà nước khi đầu tư hệ thống thông tin thường mất từ 1 năm đến vài năm, cần có đội ngũ chuyên môn vận hành, quản lý đạt tiêu chuẩn. Mô hình này không thể đáp ứng do triển khai chậm, nguồn lực để duy trì, vận hành quản lý không đáp ứng, kinh phí bỏ ra lớn, nhanh lạc hậu, khả năng kết nối gặp khó khăn, trong khi đó, một cơ quan nhà nước khi sử dụng các nền tảng đã xây dựng thường chỉ mất vài tuần, để thiết lập cấu hình và hướng dẫn sử dụng, không cần có đội ngũ chuyên môn vận hành, quản lý, vì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nền tảng thực hiện việc này. Việc sử dụng các nền tảng cũng giải quyết bài toán chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng.

Chia sẻ dữ liệu: Nguyên tắc, giá trị dữ liệu sẽ được tăng lên khi được chia sẻ và nhiều đơn vị khai thác sử dụng. Chia sẻ dữ liệu là điều kiện tiên quyết để cung cấp dịch vụ số, đơn giản hóa quy trình, thay đổi mô hình tổ chức, cách thức cung cấp dịch vụ. Chia sẻ dữ liệu là cơ sở để phát triển các dịch vụ trên dữ liệu, bao gồm dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ số cho người dân theo nguyên tắc người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần cho một cơ quan nhà nước. Thực hiện chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước cho xã hội (mở dữ liệu) để phát triển các dịch vụ kinh tế - xã hội.

Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện qua các nền tảng số. Mỗi bộ, ngành, địa phương có một nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của mình (LGSP) để tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, đồng thời là đầu mối kết nối với các bộ, ngành, địa phương khác thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Việc mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước được thực hiện qua Cổng dữ liệu Quốc gia.

Cung cấp dịch vụ công: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Cung cấp dịch công trực tuyến cấp độ 3-4 tại Trung tâm phục hành chính công tỉnh Nghệ An: Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ HCC 8 tháng/2022, Nghệ An có trên 70% DVCTT đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3-4, có trên 98% hồ sơ xử lý và trả đúng hạn 18.133/18.400 hồ sơ. Tuy nhiên tỉ lệ nộp trực tuyến còn thấp, mới chỉ 21,9%... So với mục tiêu  đặt ra trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số (80% DVCTT phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến… Ngày 24/6/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, theo đó các DVCTT được yêu cầu cung cấp ở mức độ cao hơn, triệt để hơn, đó là hướng tới DVCTT toàn trình.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT, thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số, đồng thời đáp ứng các yêu cầu mới tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP,UBND đã yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện triệt để các nội dung:

Rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến toàn trình. Giao rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT, như là tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến và giám sát chặt chẽ kết quả triển khai. Kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước để giảm thiểu giấy tờ cho người dân khi thực hiện DVCTT.

Tổ chức, bộ máy phát triển chính phủ số: Tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước phát triển chính phủ số từng bước được kiện toàn, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Ban chỉ đạo Công nghệ Thông tin tỉnh Nghệ An đã kiện toàn và đổi tên thanh Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng BCĐ, các thành viên là Giám đốc các Sở, ngành. Các huyện, Tp, thị xã cũng kiện toàn và thành lập mới với chức năng, nhiệm vụ về Chuyển đổi số tương ứng.

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của là Sở thông tin và Truyền thông dần được kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức để tham mưu, tổ chức triển khai chuyển đổi số tại các địa phương. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm chủ các công nghệ cốt lõi của chính phủ số, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ các dịch vụ chính phủ số dựa trên các nền tảng số. VNPT, VIETEL … là các doanh nghiệp nhà nước cung cấp nhiều nền tảng số phục vụ Chính quyền số tại Nghệ An. Các hệ thống cung cấp dưới hình thức đấu thầu cho thuê dịch vụ Công nghệ Thông tin.

Giải pháp thực hiện: Theo Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 22/08/2022 về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An xây dựng các nền tảng số được xác định là giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển chính phủ số nhanh, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Các nền tảng được tạo ra bởi những doanh nghiệp công nghệ số do các tập đoàn Nhà nước như VNPT, VIETEL, FPT ... xây dựng. Các nền tảng này cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhanh chóng đưa vào sử dụng nhanh dưới dạng dịch vụ thay vì phải tự đầu tư, tự vận hành.

Nền tảng Trợ lý ảo phục vụ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong ngành TT&TT sẽ được Bộ TT&TT đánh giá và triển khai vào cuối năm 2022 sẽ giúp công tác quản lý nhanh chóng, hiệu quả.

Phan Nguyên Hào

Sở TT&TT Nghệ An

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image