image banner
Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thời hạn, chất lượng các nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026

Đó là yêu cầu của HĐND tỉnh tại Thông báo số 267/TB-UBND ngày 14/11 về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026

Theo đó, tại kỳ họp sẽ có 34 báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban, ngành liên quan trình kỳ họp.

Về công tác thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chủ trì thẩm tra 03 báo cáo và 02 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 20 báo cáo, 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các sở, ngành trình kỳ họp.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thời hạn, chất lượng các nội dung được phân công; cử đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo các báo cáo, dự thảo nghị quyết tham gia đầy đủ các cuộc họp thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; chỉ đạo gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. Đồng thời, phân công đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Các Ban HĐND tỉnh theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh chủ động sắp xếp lịch thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời thông báo lịch cụ thể về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để tham mưu điều hành chung; gửi kết quả thẩm tra về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đúng quy định; phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo trình kỳ họp kịp thời, đảm bảo chất lượng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo và chuẩn bị các nội dung do Thường trực, các Ban HĐND tình trình kỳ họp; tham mưu nội dung, chương trình và các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp…

Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền về kỳ họp, truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn, bế mạc kỳ họp.

 Dự kiến sẽ có 18 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp:

- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Nghị quyết chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

- Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điêu 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An (nếu có) ;

- Nghị quyết phê chuẩn dự án thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán cho ngân sách địa phương năm 2021;

- Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù về điều tiết 100% nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện đền bù, GPMB dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với cảng nước sâu Cửa Lò;

- Nghị quyết về việc bổ sung Điều 6 quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 9/11/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăn phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 -2025;

- Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023;

- Nghị quyết Quy định một số chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2027;

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026;

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2023;

- Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Nghị quyết về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

* Dự kiến sẽ có 34 báo cáo, thông báo trình kỳ họp

- Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 -2021.

- Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

- Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

- Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

- Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Thông báo về hoạt động năm 2022 của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đề xuất, kiến nghị của HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết.

- Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023/

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cưa cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.

- Báo cáo thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 07 HĐND tỉnh khóa XVIII.

- Báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2022 -2026.

- Báo cáo về việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn Giám sát HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 2021; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2021.

- Báo cáo về tài chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023

- Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2022; nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

PT (tổng hợp)

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image