image banner
Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn

Ngày 12/9, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2744/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn.

Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng trong phạm vi diện tích được giao; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn hoạt động theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật liên quan; có trụ sở làm việc tại bản Na Lượng II, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn thực hiện theo quy định tại Điều 76 của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Về cơ cấu tổ chức, Lãnh đạo Ban gồm Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban. Việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

Biên chế và số lượng người làm việc của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, định mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; bãi bỏ Điều 2, 3, 4, 5 Quyết định số 943/QĐ.UB ngày 14/3/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án chuyển đổi lâm trường Kỳ Sơn thành Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn.

  PQ (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image