image banner
Câu hỏi
Những người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm đã được Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, BHYT từ các chế độ, chính sách khác thì không hưởng thêm một lần nữa
Cử tri huyện Quế Phong phản ánh: Việc đa số các đối tượng hoạt động không chuyên trách ở xóm, bản trên địa bàn huyện đã được hưởng chính sách cấp thẻ BHYT đối với người dân tộc thiểu số, người sống ở khu vực đặc biệt khó khăn. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu đối với các đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở các khối, xóm, bản (đặc biệt là các thôn, bản ở các huyện vùng núi cao, biên giới, vùng dân tộc thiểu số) đã được hưởng chính sách cấp thẻ BHYT từ các chương trình khác thì "trả nguyên hệ số phụ cấp" tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND bao gồm cả phần hỗ trợ BHYT.
Người hỏi:
Ngày gửi: 20/09/2021
Trả lời

UBND tỉnh trả lời: Việc quy định mức phụ cấp và chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, cụ thể tại “Điều 14. Phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở”.

Căn cứ Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể mức phụ cấp cho từng chức danh bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Như vậy, các đối tượng đã được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế từ các chế độ, chính sách khác của Nhà nước thì không hưởng thêm một lần nữa./.